Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ EFORMS ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ENOTICES

Σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανοικτή διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς αντικατάσταση των eNotices. Προς τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει όλα τα σχετικά έγγραφα (σχέδιο Εκτελεστικού Κανονισμού και Παραρτήματα αυτού) στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-797630_en, μέσω του οποίου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος (αναθέτουσες αρχές, οικονομικοί φορείς, πολίτες) μπορεί να υποβάλει τυχόν σχόλια - παρατηρήσεις το αργότερο έως και τις 15 Μαρτίου 2019.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την πρόταση σχεδίων Κανονισμών προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,έχει καταρτίσει σχέδιο Εκτελεστικού Κανονισμού για την επικαιροποίηση των τυποποιημένων εντύπων, τα οποία χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων (enotices). Ο εν λόγω Κανονισμός, με τον οποίο και θα εγκριθούν τα νέα τυποποιημένα έντυπα (eforms), θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο Εκτελεστικό Κανονισμό 2015/1986.

Η επικαιροποίηση των τυποποιημένων εντύπων και η πλήρης ηλεκτρονικοποίησή τους, αποσκοπεί, σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα της Επιτροπής, στη βελτίωση της συλλογής και αξιοποίησης των δεδομένων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλους τους χρήστες: κυβερνήσεις, αναθέτουσες αρχές, οικονομικούς φορείς και πολίτες, από τα οποία δεδομένα θα δύναται να εξάγονται συμπεράσματα τόσο για τη λειτουργία του πεδίου των δημοσίων συμβάσεων εν γένει, όσο και για τις εκδόσεις και τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους.

Πριν από την έναρξη της επίσημης διαδικασίας διαβούλευσης με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Δημόσιες Συμβάσεις των χωρών της ΕΕ,προς τον σκοπό οριστικής διαμόρφωσης του σχεδίου του νέου Εκτελεστικού Κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη διεξαγάγει διάφορες φάσεις διαβούλευσης ως προς τη δομή και το περιεχόμενοτων προτεινόμενων επικαιροποιημένων τυποποημένων εντύπων (eforms).

H πρώτη φάση της διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε μόνο με τους ορισθέντες εμπειρογνώμονες των κρατών-μελών της ΕΕ από τις 20 Νοεμβρίου2016 έως και τις 20 Ιανουαρίου 2017.

Ακολούθησε η δεύτερη φάση της διαβούλευσης, η οποία και αποτέλεσε μία πιο διευρυμένη διαβούλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο έως και τον Οκτώβριο του 2018, με την υποβολή σχολίων μέσω της διαδικτυακής πλαφόρμας Github.

Στην εν λόγω διαβούλευση, τέθηκαν από τους συμμετέχοντες, κυρίως εκπροσώπους διοικητικών φορέων / οργανισμών των κρατών-μελών περισσότερα από 200 θέματα και υποβλήθηκαν περισσότερα από 500 σχόλια.

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης φάσης της διαβούλευσης οδήγησαν σε περίπου 100 αλλαγές στην αρχική πρόταση της Επιτροπής. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα προς την πορεία υιοθέτησης έως και την πλήρη εφαρμογή του νέου Εκτελεστικού Κανονισμού για τα eForms είναι το ακόλουθο:

 • Δημόσια ανατροφοδότηση σχετικά με το σχέδιο Εκτελεστικού Κανονισμού: Φεβ -Μάρτιος 2019
 • Μετάφραση του σχεδίου του Εκτελεστικού Κανονισμού σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ: Απρίλιος 2019
 • Έγκριση από τα κράτη-μέλη στη Συμβουλευτική Επιτροπή Δημόσιων Συμβάσεων και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μάιος - Ιούνιος 2019
 • Δημοσίευση του τεχνικού προτύπου ηλεκτρονικής ανταλλαγής προκηρύξεων από το Γραφείο Δημοσίευσης της ΕΕ & έναρξη εφαρμογής Κανονισμού: Ιούνιος 2020
 • Προαιρετική χρήση eForms από τα κράτη-μέλη: Ιούνιος 2022
 • Υποχρεωτική χρήση eForms από τα κράτη μέλη: Ιούνιος 2023

Ο κύριος σκοπός των νέων ηλεκτρονικών μορφοτύπων (eforms) είναι, σύμφωνα με την Επιτροπή, να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός ποικίλου συνόλου ενδιαφερομένων μερών που συμμετέχουν στη δημοσίευση και στη χρήση δεδομένων των δημοσίων συμβάσεων.

Συνολικά, οι ανάγκες αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις στόχους: στη βελτίωση της πρόσβασης για τις επιχειρήσεις (ιδίως ΜΜΕ), στη χρηστή διακυβέρνηση των δημόσιων δαπανών και στο χαμηλό κόστος εκδόσεων (συμπεριλαμβανομένου του χαμηλού διοικητικού φόρτου).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα της Επιτροπής, τα eForms θα επιφέρουν βελτιώσεις, όπως ενδεικτικά:

 • Βελτίωση της ακρίβειας των ζητούμενων πληροφοριών.
 • Απλοποίηση των εντύπων με την κατάργηση των περιττών πληροφοριών ή επικαλύψεων στα υφιστάμενα έντυπα.
 • Περισσότερο εύχρηστες και κατανοητές φόρμες.
 • Απλούστευση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και μείωση των κατηγοριών εντύπων από 22 σε 6.
 • Μείωση του διοικητικού φόρτου με την εξάλειψη της αλληλοεπικάλυψης με άλλα πρότυπα και εργαλεία όπως το ESPD.
 • Περισσότερη ελευθερία στους αγοραστές (αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς), επιτρέποντάς τους να καθορίσουν περισσότερες και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες (π.χ. κριτήρια επιλογής) σε επίπεδο τμημάτων.
 • Βελτίωση της διακυβέρνησης, καθιστώντας υποχρεωτική τη διαρθρωμένη αναγνώριση αγοραστή και πωλητή, συμπεριλαμβανομένου ενός περιορισμένου αριθμού πληροφοριών σχετικών με την εφαρμογή τομέων πολιτικής (π.χ. πληροφορίες σχετικά με «πράσινες», κοινωνικές και καινοτόμες συμβάσεις).
 • Εξισορρόπηση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού με την προσθήκη της δυνατότητας, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, να επισημανθούν τα πεδία στις προκηρύξεις διαγωνισμών ως μη προοριζόμενα για δημοσίευση.
 • Υποστήριξη της (οικειοθελούς) δημοσίευσης σε συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών.
 • Απλούστευση των εντύπων με δυνατότητα δημοσίευσης διορθώσεων.
 • Εξασφάλιση καλύτερου προσδιορισμού των επιχειρηματικών ευκαιριών στην ΕΕ με την καθιέρωση ενός μοναδικού αναγνωριστικού (identifier) της κάθε διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων και, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν από την οριστικοποίηση της πρότασης σχεδίου του Εκτελεστικού Κανονισμού και την έναρξη της διαδικασίας επίσημης διαβούλευσης με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Δημόσιων Συμβάσεων, επιθυμεί τη δημόσια ανατροφοδότηση ως προς την πρότασή της και την υποβολή σχετικών σχολίων - παρατηρήσεων από όλους τους εμπλεκόμενους, στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων,φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς).

Προς τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει όλα τα σχετικά έγγραφα (σχέδιο Εκτελεστικού Κανονισμού και Παραρτήματα αυτού) στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-797630_en, μέσω του οποίου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος (αναθέτουσες αρχές, οικονομικοί φορείς, πολίτες) μπορεί να υποβάλει τυχόν σχόλια-παρατηρήσεις το αργότερο έως και τις 15 Μαρτίου 2019.new label blue

Μπορείτε να δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο της Αρχής.