Σε συνέχεια της από 19.08.2020 Πρόσκλησης για άσκηση δικηγόρων στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 604ΚΟΞΤΒ-Μ0Κ), σας γνωρίζουμε ότι η δημόσια κλήρωση για την επιλογή των ασκούμενων δικηγόρων θα διενεργηθεί την Πέμπτη 10/09/2020 και ώρα

...

Προσκαλούνται όσες/οι υποψήφιες/οι δικηγόροι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, στο γραφείο του Νομικού

...

Με την υπ'αριθ. 3881/17-7-2020 απόφαση της Αρχής αποφασίστηκε η ματαίωση της διαδικασίας διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού της ΕΑΑΔΗΣΥ με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” και αρ. πρωτ.

...

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΑΔΗΣΥ) ανακοινώνει την μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος κατά μία ημέρα, λόγω αντικειμενικού υπηρεσιακού κωλύματος των μελών

...

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», για την κάλυψη των αναγκών της, εκτιμώμενης αξίας 41.600 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), με

...

Με απόφαση του Προέδρου της Αρχής προκηρύσσεται η πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Γραφείου Προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ με θητεία τριών (3) ετών.

Σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 2647/20-5-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΝ4ΟΞΤΒ-ΗΜΗ), όσον αφορά την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων

...

Σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 2646/20-5-2020 (ΑΔΑ: 9ΩΩΠΟΞΤΒ-7Ψ3), όσον αφορά την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Μελετών και

...

Σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 2549/15-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΙ6ΟΞΤΒ-ΔΛ0), όσον αφορά την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου τμήματος Προμηθειών της

...

Με απόφαση του Προέδρου της Αρχής προκηρύσσεται η πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων με θητεία τριών (3) ετών.

Με απόφαση του Προέδρου της Αρχής προκηρύσσεται η πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων με θητεία τριών (3) ετών.

Με απόφαση του Προέδρου της Αρχής προκηρύσσεται η πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΕΑΑΔΗΣΥ με θητεία τριών (3) ετών.

Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με την αριθμ. πρωτ. 2482/12-05-2020 Απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΤΝ5ΟΞΤΒ-ΔΦΓ), τροποποίεί την Ανακοίνωση – Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 1086/19-2-2020 (ΑΔΑ: ...

Με απόφαση του Προέδρου της Αρχής προκηρύσσεται η πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ελέγχου Αιτημάτων Διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Ελέγχου της ΕΑΑΔΗΣΥ με θητεία τριών (3) ετών.

Σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 4732/11.09.2019 (ΑΔΑ: 6Τ8ΧΟΞΤΒ-15Σ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. 5349/10.10.2019 (ΑΔΑ: 9Θ96ΟΞΤΒ-48Ρ) και

...

Προκηρύσσουμε την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης της Διεύθυνσης Συντονισμού, με θητεία τριών ( 3) ετών.

Σας ενημερώνουμε για τη την υπ'αριθμ. πρωτ. 331/16.01.2020 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΓΒΑΟΞΤΒ-Ο01) σχετικά με την παράταση υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Συντονισμού της Διεύθυνσης Συντονισμού της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: ...

Σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 4732/11.09.2019 (ΑΔΑ: 6Τ8ΧΟΞΤΒ-15Σ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. 5349/10.10.2019 (ΑΔΑ: 9Θ96ΟΞΤΒ-48Ρ) και

...

Σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 4138/31.07.2019 (ΑΔΑ: ΩΞ70ΟΞΤΒ-ΛΣ4), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 4410/21.08.2019 (ΑΔΑ: 6ΜΤ5ΟΞΤΒ-ΞΣΟ), 5081/26.9.2019 (ΑΔΑ:

...

Σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευσης Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Συντονισμού της Διεύθυνσης Συντονισμού της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 6ΙΠΚΟΞΤΒ-3ΚΥ) με καταληκτική

...

Σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 4732/11.09.2019 (ΑΔΑ: 6Τ8ΧΟΞΤΒ-15Σ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. 5349/10.10.2019 (ΑΔΑ: 9Θ96ΟΞΤΒ-48Ρ) και

...

Σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 4138/31.07.2019 (ΑΔΑ: ΩΞ70ΟΞΤΒ-ΛΣ4), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 4410/21.08.2019 (ΑΔΑ: 6ΜΤ5ΟΞΤΒ-ΞΣΟ), 5081/26.9.2019 (ΑΔΑ:

...

Σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 4138/31.07.2019 (ΑΔΑ: ΩΞ70ΟΞΤΒ-ΛΣ4), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 4410/21.08.2019 (ΑΔΑ: 6ΜΤ5ΟΞΤΒ-ΞΣΟ), 5081/26.9.2019 (ΑΔΑ:

...

Σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 4732/11.09.2019 (ΑΔΑ: 6Τ8ΧΟΞΤΒ-15Σ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. 5349/10.10.2019 (ΑΔΑ: 9Θ96ΟΞΤΒ-48Ρ) όσον αφορά την

...

Σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 4731/11.09.2019 (ΑΔΑ: ΩΔ3ΡΟΞΤΒ-9ΥΡ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. 5350/10.10.2019 (ΑΔΑ: 63ΠΚΟΞΤΒ-Θ3Λ), όσον αφορά την προθεσμία

...