ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ 1

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ο φορέας Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο προσβάσιμο, σύμφωνα με τον ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α'184 23/09/2020), όπως ισχύει.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο: ΕΑΑΔΗΣΥ

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο παρών ιστότοπος συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39 του ν. 4727/2020

 

Μη προσβάσιμο περιεχόμενο

Το περιεχόμενο που παρατίθεται παρακάτω δεν είναι προσβάσιμο για τους εξής λόγους:

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1:

Λόγος μη συμμόρφωσης:

Url:

Εναλλακτικοί Τρόποι Πρόσβασης:

Μέτρα Συμμόρφωσης που πρόκειται να ληφθούν:

Χρονικό Διάστημα Συμμόρφωσης, έως:

 

 

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 23/09/2020

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση της δήλωσης είναι: Πραγματική Αξιολόγηση: αυτοαξιολόγηση από τον ίδιο τον φορέα

Η τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης έγινε στις 02/10/2020

 

Περιγραφή μηχανισμού υποβολής παρατηρήσεων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β, παρ. 4, άρθρ. 42 του Ν. 4727/2020, στην παρούσα Δήλωση Προσβασιμότητας εμπεριέχεται μηχανισμός διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων, μέσα από τον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει παρατηρήσεις για τυχόν ζητήματα προσβασιμότητας που εντοπίζονται στους ιστότοπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές.

Ο μηχανισμός λειτουργεί ως ακολούθως:

α) Αν οι παρατηρήσεις αφορούν ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές εγγεγραμμένους στο

ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., οι ενδιαφερόμενοι/ες περιγράφουν το αίτημά τους σε προτυποποιημένη ηλεκτρονική φόρμα. Αποδέκτης του αιτήματος και υπεύθυνος/η να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών είναι ο/η εξουσιοδοτημένος/η υπάλληλος (υπεύθυνος) του οργανισμού του Δημόσιου τομέα για θέματα

προσβασιμότητας. Το αίτημα κοινοποιείται στον/ην υπεύθυνο/η συντήρησης του ιστότοπου και στο Τμήμα Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής, της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η απάντηση κοινοποιείται στο Τμήμα Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής, της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

β) Αν οι παρατηρήσεις αφορούν ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές μη εγγεγραμμένους στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν το μήνυμά τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mhdisef@mindigital.gov.gr

 

Αρμόδια οντότητα για θέματα προσβασιμότητας:

Επιτελικό σχήμα διαχείρισης ΔΔΤ

Στοιχεία υπευθύνου για θέματα προσβασιμότητας:

Ονοματεπώνυμο: Αθανάσιος Καϊμακάμης

Τηλέφωνο: 2132124775

E-mail: webadmin@eaadhsy.gr

 

Διαδικασία εκτέλεσης

Αν το αίτημα που αποστέλλεται μέσα από τον μηχανισμό υποβολής παρατηρήσεων δεν απαντηθεί εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας ή δεν απαντηθεί ικανοποιητικά, ο/η ενδιαφερόμενος/η δύναται να επικοινωνήσει με τον Συνήγορο του Πολίτη, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: press@synigoros.gr

 

ΤΜΗΜΑ 2

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. Περιγραφή της δέσμευσης που αναλαμβάνει ο οργανισμός του δημόσιου τομέα όσον αφορά τηψηφιακή προσβασιμότητα (π.χ. πρόθεση του οργανισμού να επιτύχει επίπεδο υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτεί ο νόμος)

2. Η επίσημη έγκριση (σε διοικητικό ή πολιτικό επίπεδο) της δήλωσης προσβασιμότητας έγινεστις:

3. H ημερομηνία δημοσίευσης του ιστότοπου έγινε στις:

4. Η τελευταία επικαιροποίηση του ιστότοπου έγινε στις:

5. Σύνδεσμος προς έκθεση αξιολόγησης, εφόσον είναι διαθέσιμος, του ιστότοπου :

6. Πρόσθετη τηλεφωνική υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες και παροχή στήριξης σε χρήστεςυποστηρικτικής τεχνολογίας.

Ο/Η

εξουσιοδοτημένος/η υπάλληλος

Αθανάσιος Καϊμακάμης


Η ιστοσελίδα "eaadhsy.gr" συντηρείται και υποστηρίζεται από τη "Διεύθυνση Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημ.Συμβάσεων & Ηλ.Υποστήριξης" της ΕΑΑΔΗΣΥ.


Επιστροφή στην αρχική σελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΑΑΔΗΣΥ