Νόμος 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016)

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)Μέσω του ιστοτόπου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και στην ιστοσελίδα www.eaadhsy.gr/n4412, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:Η ιστοσελίδα "eaadhsy.gr/n4412" συντηρείται και υποστηρίζεται από τη "Διεύθυνση Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημ.Συμβάσεων & Ηλ.Υποστήριξης" της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Τελευταία ενημέρωση:
06-10-2021
με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του Ν.4412/2016 βάσει των διατάξεων του Ν.4782/2021 (Α΄ 36) με έναρξη ισχύος 1/9/2021


Λοιπές χρωματικές ενδείξεις:
- τροποποιήσεις του Ν.4412/2016 βάσει των διατάξεων Ν.4782/2021 (Α΄ 36) με έναρξη ισχύος 1/6/2021
- προγενέστερες τροποποιήσεις του Ν.4412/2016, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Ν.4782/2021 (Α΄ 36) με έναρξη ισχύος 9/3/2021

Επιστροφή στην αρχική σελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΑΑΔΗΣΥ