Πίνακας αλλαγών στο κείμενο του Ν.4412/2016

(χρονολογικά)α/αΑρ. ΦΕΚΗμ/νια ΦΕΚΒάσει νομοθετήματοςΕίδος αλλαγήςΑρχικό κείμενο του Ν.4412Αναφορά νομοθετήματοςΈναρξη ισχύος της αλλαγής
1.Α' 20024/10/2016Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016
(Από τη Βουλή των Ελλήνων)
ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτο άρθρο 153, μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6Α. Στη σελίδα 7925, στην Α΄ στήλη, μετά τον εικοστό όγδοο στίχο, στο άρθρο 153, μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6, προστίθεται ο παρακάτω τύπος:
08/08/2016
2.Α' 20024/10/2016Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016
(Από τη Βουλή των Ελλήνων)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΣτο άρθρο 153, μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 24Β. Στη σελίδα 7926, στη Β΄ στήλη, μετά τον πεντηκοστό έβδομο στίχο, στο άρθρο 153, μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 24, αντικαθίσταται ο εσφαλμένος τύπος:

με τον ορθό:
08/08/2016
3.Α' 20531/10/2016Ν.4430/2016, άρθρο 63, παρ. 8ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ«(2) του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 97 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21)»Η περίπτωση 2 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), καταργείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.08/08/2016
4.Α' 20603/11/2016Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016
(Από τη Βουλή των Ελλήνων)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«του άρθρου 52»Α. Στη σελίδα 7866, στην Α΄ στήλη, στον πεντηκοστό πέμπτο στίχο, στο άρθρο 51, της παραγράφου 1, η φράση «του άρθρου 52» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 53»08/08/2016
5.Α' 20603/11/2016Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016
(Από τη Βουλή των Ελλήνων)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«κατά τις παραγράφους 5 έως 7»Β. Στη σελίδα 7866, στη Β΄ στήλη, στον εικοστό τέταρτο στίχο, στο άρθρο 52, της παραγράφου 2 η φράση «κατά τις παραγράφους 5 έως 7» αντικαθίσταται από τη φράση «κατά τις παραγράφους 6 έως 8»08/08/2016
6.Α' 20603/11/2016Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016
(Από τη Βουλή των Ελλήνων)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«κατευθυντήριες οδηγίες»Γ. Στη σελίδα 7867, στη Β΄ στήλη, στον πεντηκοστό έκτο και στον πεντηκοστό έβδομο στίχο, στο άρθρο 53, της παραγράφου 6, η φράση «κατευθυντήριες οδηγίες» αντικαθίσταται από τη φράση «εγκύκλιοι».08/08/2016
7.Α' 20603/11/2016Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016
(Από τη Βουλή των Ελλήνων)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«ύφους»Δ. Στη σελίδα 7868, στη Β΄ στήλη, στον δέκατο πέμπτο στίχο, στο άρθρο 53, της παραγράφου 7, περίπτωση ι), η λέξη «ύφους» αντικαθίσταται από τη λέξη «ύψους».08/08/2016
8.Α' 20603/11/2016Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016
(Από τη Βουλή των Ελλήνων)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«στις περιπτώσεις γα΄ και γβ΄»Ε. Στη σελίδα 7897, στην Α΄ στήλη, στον δέκατο τρίτο στίχο, στο άρθρο 98, της παραγράφου 1, εδάφιο τρίτο της περίπτωσης γ) της υποπερίπτωσης ββ), στο τρίτο εδάφιο, η φράση «στις περιπτώσεις γα΄ και γβ΄» αντικαθίσταται από τη φράση «στις υποπεριπτώσεις αα) και ββ)».08/08/2016
9.Α' 20603/11/2016Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016
(Από τη Βουλή των Ελλήνων)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«του άρθρου 100»ΣΤ. Στη σελίδα 7897, στην Α΄ στήλη, στον εικοστό όγδοο στίχο, στο άρθρο 98, της παραγράφου 1, εδάφιο έκτο, της περίπτωσης γ), της υποπερίπτωσης ββ), η φράση «του άρθρου 100» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 101».08/08/2016
10.Α' 20603/11/2016Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016
(Από τη Βουλή των Ελλήνων)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«στις περιπτώσεις γα΄ και γβ΄»Ζ. Στη σελίδα 7897, στην Α΄ στήλη, στον τεσσαρακοστό δεύτερο στίχο, στο άρθρο 98, της παραγράφου 1, τελευταίο εδάφιο, της περίπτωσης γ), της υποπερίπτωσης ββ), η φράση «στις περιπτώσεις γα΄ και γβ΄» αντικαθίσταται από τη φράση «στις υποπεριπτώσεις αα) και ββ)».08/08/2016
11.Α' 20603/11/2016Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016
(Από τη Βουλή των Ελλήνων)
ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτο άρθρο 99, παρ. 1, περίπτωση α), δεύτερο εδάφιοΗ. Στη σελίδα 7897, στην Α΄ στήλη, στον πεντηκοστό έβδομο και στο πεντηκοστό όγδοο στίχο, στο άρθρο 99, της παραγράφου 1, δεύτερο εδάφιο, της περίπτωσης α), μετά τη φράση «ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος», προστίθεται φράση «ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής».08/08/2016
12.Α' 20603/11/2016Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016
(Από τη Βουλή των Ελλήνων)
ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτο άρθρο 99, παρ. 1, περίπτωση β), υποπερίπτωση αα), τέταρτο εδάφιοΘ. Στη σελίδα 7898, στην Α΄ στήλη, στον τριακοστό πρώτο στίχο, στο άρθρο 99, της παραγράφου 1, της περίπτωσης β), της υποπερίπτωσης αα), στο τέταρτο εδάφιο, μετά τη φράση «το σχετικό πρακτικό» προστίθεται η φράση «ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς».08/08/2016
13.Α' 20603/11/2016Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016
(Από τη Βουλή των Ελλήνων)
ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτο άρθρο 101, παρ. 2, περίπτωση α)Ι. Στη σελίδα 7899, στη Β΄ στήλη, στον τεσσαρακοστό τέταρτο στίχο, στο άρθρο 101, της παραγράφου 2, στο τέλος της περίπτωσης α), προστίθεται η φράση «και την περίπτωση ανάθεσης σύμβασης του άρθρου 50».08/08/2016
14.Α' 20603/11/2016Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016
(Από τη Βουλή των Ελλήνων)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«στις περιπτώσεις του άρθρου 116»ΙΑ. Στη σελίδα 7901, στην Α΄ στήλη, στον εικοστό ένατο στίχο, στο άρθρο 104, της παραγράφου 1, στο πρώτο εδάφιο, η φράση «στις περιπτώσεις του άρθρου 116» αντικαθίσταται από τη φράση «σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105».08/08/2016
15.Α' 20603/11/2016Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016
(Από τη Βουλή των Ελλήνων)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«της παραγράφου 6»IB. Στη σελίδα 7905, στη Β΄ στήλη, στον εικοστό ένατο στίχο, στο άρθρο 118, της παραγράφου 6, στο πρώτο εδάφιο, η φράση «της παραγράφου 6» αντικαθίσταται από τη φράση «της παραγράφου 5».08/08/2016
16.Α' 20603/11/2016Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016
(Από τη Βουλή των Ελλήνων)
ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτο άρθρο 128, παρ. 4, δεύτερο εδάφιοΙΓ. Στη σελίδα 7908, στη Β΄ στήλη, στον εικοστό πρώτο στίχο, στο άρθρο 128, της παραγράφου 4, στο δεύτερο εδάφιο, μετά τη λέξη «οποία» προστίθεται η λέξη «ορίζονται».08/08/2016
17.Α' 20603/11/2016Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016
(Από τη Βουλή των Ελλήνων)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«αα) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης»ΙΔ. Στη σελίδα 7910, στην Α΄ στήλη, στον πεντηκοστό τρίτο στίχο, στο άρθρο 132, της παραγράφου 1, στο τρίτο εδάφιο, της περίπτωσης γ), η φράση «αα) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης» αντικαθίσταται από τη φράση «ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης».08/08/2016
18.Α' 20603/11/2016Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016
(Από τη Βουλή των Ελλήνων)
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ«Κατ' εξαίρεση, για τις συμβάσεις με χρόνο δημοπράτησης πριν το Γ΄ τρίμηνο του 2012, η αναθεώρηση των τιμών υπολογίζεται από το Δ' τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν με τους ισχύοντες για το Γ' τρίμηνο του 2012 συντελεστές αναθεώρησης και με ελάχιστη τιμή εφαρμογής αυτών ίση με τη μονάδα (1)»ΙΕ. Στη σελίδα 7925, στη Β΄ στήλη, στον δεύτερο στίχο, στο άρθρο 153, της παραγράφου 7, στο τελευταίο εδάφιο, η φράση «Κατ' εξαίρεση, για τις συμβάσεις με χρόνο δημοπράτησης πριν το Γ΄ τρίμηνο του 2012, η αναθεώρηση των τιμών υπολογίζεται από το Δ' τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν με τους ισχύοντες για το Γ' τρίμηνο του 2012 συντελεστές αναθεώρησης και με ελάχιστη τιμή εφαρμογής αυτών ίση με τη μονάδα (1)» απαλείφεται.08/08/2016
19.Α' 20603/11/2016Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016
(Από τη Βουλή των Ελλήνων)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ορίζονται συντελεστές αναθεώρησης αν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών μεγάλη απόκλιση από τις τιμές του Γ' τριμήνου του 2012»ΙΣΤ. Στη σελίδα 7926, στη Β΄ στήλη, στον πεντηκοστό στίχο, στο άρθρο 153, της παραγράφου 23, στο δεύτερο εδάφιο, η φράση «Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ορίζονται συντελεστές αναθεώρησης αν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών μεγάλη απόκλιση από τις τιμές του Γ' τριμήνου του 2012» αντικαθίσταται με τη φράση «Η διάταξη εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου δημοπράτησης τους, εκτός από τις συμβάσεις με χρόνο δημοπράτησης πριν το Γ' τρίμηνο του 2012, για τις οποίες η αναθεώρηση των τιμών υπολογίζεται από το Δ' τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν με τους ισχύοντες για το Γ' τρίμηνο του 2012 συντελεστές αναθεώρησης και με ελάχιστη τιμή εφαρμογής αυτών ίση με τη μονάδα (1)».08/08/2016
20.Α' 20603/11/2016Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016
(Από τη Βουλή των Ελλήνων)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«Όροι και διαδικασία υπεργολαβίας έγκρισης υπολαβίας»ΙΖ. Στη σελίδα 7937, στη Β΄ στήλη, στον πεντηκοστό τέταρτο και στον πεντηκοστό πέμπτο στίχο, στο άρθρο 166, αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου «Όροι και διαδικασία υπεργολαβίας έγκρισης υπολαβίας» με το ορθό «Όροι και διαδικασία υπεργολαβίας».08/08/2016
21.Α' 20603/11/2016Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016
(Από τη Βουλή των Ελλήνων)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«πέραν των ανωτέρω στην παράγραφο 1»ΙΗ. Στη σελίδα 7969, στην Α΄ στήλη, στον πεντηκοστό όγδοο στίχο, στο άρθρο 221, της παραγράφου 9, στο πρώτο εδάφιο, η φράση «πέραν των ανωτέρω στην παράγραφο 1» αντικαθίσταται από τη φράση «πέραν των ανωτέρω στις παραγράφους 1 έως 7».08/08/2016
22.Α' 20603/11/2016Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016
(Από τη Βουλή των Ελλήνων)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«της παραγράφου 2»ΙΘ. Στη σελίδα 7969, στην Α΄ στήλη, στον εξηκοστό πρώτο στίχο, στο άρθρο 221, της παραγράφου 9, στο δεύτερο εδάφιο, περίπτωση α), η φράση «της παραγράφου 2» αντικαθίσταται από τη φράση «της παραγράφου 8».08/08/2016
23.Α' 20603/11/2016Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016
(Από τη Βουλή των Ελλήνων)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«της παραγράφου 2»Κ. Στη σελίδα 7969, στη Β΄ στήλη, στον τριακοστό πρώτο στίχο, στο άρθρο 221, της παραγράφου 9, στην περίπτωση ε), η φράση «της παραγράφου 2» αντικαθίσταται από τη φράση «της παραγράφου 8».08/08/2016
24.Α' 20603/11/2016Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016
(Από τη Βουλή των Ελλήνων)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«στις παραγράφους 2 και 3»ΚΑ. Στη σελίδα 7969, στη Β΄ στήλη, στον τριακοστό δεύτερο στίχο, στο άρθρο 221, της παραγράφου 10, στο πρώτο εδάφιο, η φράση «στις παραγράφους 2 και 3» αντικαθίσταται από τη φράση «στις παραγράφους 8 και 9».08/08/2016
25.Α' 20704/11/2016Ν.4431/2016, άρθρο έκτοΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ«41. της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3139/2003 (Α΄100)»Το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) τροποποιείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4412/2016, ως εξής: α) Η περίπτωση 41 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 καταργείται.08/08/2016
26.Α' 20704/11/2016Ν.4431/2016, άρθρο έκτοΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτο άρθρο 377, παρ. 5Το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) τροποποιείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4412/2016, ως εξής: β) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 377 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ομοίως, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου οι διατάξεις:
α) της περίπτωσης ια΄ της παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 3864/2010 (Α΄ 119),
β) της παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 3139/2003 (Α΄ 100),
γ) των παραγράφων 1 περίπτωση ε΄ και 2 του άρθρου 189 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94), καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες από τα αρμόδια όργανα αποφάσεις. Οι φορείς της παρούσας παραγράφου μπορούν με τους οικείους Κανονισμούς να θεσπίζουν παρεκκλίσεις από την εθνική νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων για αναθέσεις άνω και κάτω των χρηματικών ορίων που προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της οικείας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Ευρωπαϊκών κανόνων, όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1.8.2006 (EE C 179/2)».
08/08/2016
27.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«3. Οι διατάξεις των άρθρων 116 έως 128 εφαρμόζονται αποκλειστικά στις συμβάσεις των περιπτώσεων α΄και β΄ της παραγράφου 2 με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 235 αντίστοιχα.»3. Οι διατάξεις των άρθρων 116 έως 128 εφαρμόζονται αποκλειστικά στις συμβάσεις των περιπτώσεων α' της παραγράφου 2 με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5. Οι διατάξεις των άρθρων 326 έως 333 εφαρμόζονται αποκλειστικά στις συμβάσεις των περιπτώσεων β΄ της παραγράφου 2 με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 23506/12/2016
28.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«KAA»2. Στην περίπτωση (2) της παρ. 1 του άρθρου 2, η λέξη «ΚΑΑ» αντικαθίσταται στο ορθό από τη λέξη «ΚΚΑ».06/12/2016
29.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτην υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης (9) της παρ. 1 του άρθρου 2Στην υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης (9) της παρ.1 του άρθρου 2, στο τέλος της φράσης «πλην των αναφερομένων στην υποπερίπτωση α΄ της παρούσας περίπτωσης» προστίθεται το παραληφθέν κόμμα (,).06/12/2016
30.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«από την Προϊσταμένη Αρχή»Στην περίπτωση (5) της παρ. 2 του άρθρου 2, η φράση «από την Προϊσταμένη Αρχή» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «από την αναθέτουσα ή την προϊσταμένη αρχή».06/12/2016
31.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«από την Προϊσταμένη Αρχή»Στην περίπτωση (5) της παρ. 3 του άρθρου 2, η φράση «από την Προϊσταμένη Αρχή» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «από την αναθέτουσα ή την προϊσταμένη αρχή».06/12/2016
32.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΣτο άρθρο 20Στο άρθρο 20 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 4 προεδρικού διατάγματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3».06/12/2016
33.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«5. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 6.»Η παράγραφος 5 του άρθρου 37 τροποποιείται ως εξής: «5. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 36».06/12/2016
34.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, προσδιορίζεται το επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται για τη χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στα διάφορα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων και των λοιπών εφαρμογών του συστήματος αυτού.Η παράγραφος 6 του άρθρου 37 καταργείται.06/12/2016
35.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ3. Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές και τις ΚΑΑ όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για τις συμβάσεις της παραγράφου 1:Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 38 τροποποιείται ως εξής: «3. Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και τις ΚΑΑ ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για όλες τις συμβάσεις της παραγράφου 1:»06/12/2016
36.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«της παρ. 5»Στην παρ. 9 του άρθρου 38 η φράση «της παρ. 5» αντικαθίσταται με τη φράση «της παρ. 4».06/12/2016
37.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«της περίπτωσης 19»Στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 η φράση «της περίπτωσης 19» αντικαθίσταται με τη φράση «της περίπτωσης 18».06/12/2016
38.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕβ) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό ή περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 41 τροποποιείται ως εξής: «β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,».06/12/2016
39.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«παραγράφου 4 του άρθρου 39»Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43 οι λέξεις «παραγράφου 4 του άρθρου 39» αντικαθίσταται στο ορθό από τις λέξεις «της παραγράφου 5 του άρθρου 39».06/12/2016
40.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΗ παράβαση της υποχρέωσης της προηγούμενης παραγράφου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα των αρμόδιων οργάνων.Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 45 αντικαθίσταται στο ορθό ως εξής: «Η παράβαση της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα των αρμόδιων οργάνων».06/12/2016
41.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ«ή μελέτης»Στη περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 49 διαγράφεται η φράση «ή μελέτης».06/12/2016
42.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«η ύπαρξη όλων των στοιχείων του υποφακέλου της υποπερίπτωσης Α΄ της παρ. 7 του άρθρου 45.»Το σημείο γ΄ στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 50 αντικαθίσταται στο ορθό ως εξής: «γ. η ύπαρξη των στοιχείων Α.1 έως Α.3 και Α.7 έως Α.13 του υποφακέλου της υποπερίπτωσης Α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 45.»06/12/2016
43.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«του άρθρου 50»Στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης κε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 53 η φράση «του άρθρου 50» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «του άρθρου 51».06/12/2016
44.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«στην παρ. 5»Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 η φράση «στην παρ. 5» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «στην παρ. 4».06/12/2016
45.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτην παράγραφο 2 του άρθρου 61Στην παράγραφο 2 του άρθρου 61 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ».06/12/2016
46.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29»Στο τέλος της 3ης και 4ης υποπαραγράφου της παραγράφου 1 του άρθρου 67 η φράση «τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29» αντικαθίσταται στο ορθό «τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 29».06/12/2016
47.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«1, 2 και 4»Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 74, αντικαθίσταται η φράση «1, 2 και 4» από το ορθό «1 και 2».06/12/2016
48.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«δ) σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων και αν η υπό ανάθεση μελέτη ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, τουλάχιστον ένα εκ των μελών της ένωσης πρέπει να είναι εγγεγραμμένο σε κάθε μία από αυτές.»Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 77 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων και αν η υπό ανάθεση μελέτη ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά όλες οι κατηγορίες».06/12/2016
49.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: στην περίπτωση του πέμπτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 95 και στην περίπτωση του πέμπτου εδαφίου της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 95.»Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 91 αντικαθίσταται ως εξής: «ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 95».06/12/2016
50.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΟι τίτλοι «Ενότητα 7» και «Ενότητα 8»Μετά το άρθρο 92 ο τίτλος «Ενότητα 7» διορθώνεται στο ορθό «Ενότητα 8» και μετά το άρθρο 98 ο τίτλος «Ενότητα 8» διορθώνεται στο ορθό «Ενότητα 9».06/12/2016
51.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτην παράγραφο 1 του άρθρου 94Προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου στις οποίες κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, τα περιεχόμενα του φακέλου «Τεχνική Προσφορά» ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.»06/12/2016
52.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«Όταν στο διαγωνισμό υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές, ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) μήνες.»Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 97 αντικαθίσταται ως εξής: «Όταν στο διαγωνισμό υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές, ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ’ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες».06/12/2016
53.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ«της υποπερίπτωσης εε΄»Στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 99 διαγράφεται η φράση «της υποπερίπτωσης εε΄».06/12/2016
54.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ«της υποπερίπτωσης εε΄»Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 99 διαγράφεται η φράση «της υποπερίπτωσης εε΄».06/12/2016
55.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«παρ. 6»Στην παράγραφο 6 του άρθρου 100, η φράση «παρ.6» αντικαθίσταται από τη φράση «παρ. 5».06/12/2016
56.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.»Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 103 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης».06/12/2016
57.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106.»Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 105 τροποποιείται ως εξής: «Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106».06/12/2016
58.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτο άρθρο 110Προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην παρ. 5 προεδρικού διατάγματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 ως 4».06/12/2016
59.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66.»Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 118 τροποποιείται ως εξής: «Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66, με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3».06/12/2016
60.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτην παράγραφο 3 του άρθρου 120Προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ».06/12/2016
61.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 127Προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο».06/12/2016
62.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕγ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης ββ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίαςπλαίσιο.γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.06/12/2016
63.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΤα δημόσια έργα κατασκευάζονται με βάση τη σχετική εγκεκριμένη μελέτη:Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 134 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα δημόσια έργα κατασκευάζονται με εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής:».06/12/2016
64.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ23. Κατ’ εξαίρεση από το Δ’ τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής σ στον τύπο αναθεώρησης της παραγράφου 6 ορίζεται από τη σχέση s(ή σ) = 1. Η διάταξη εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου δημοπράτησής τους. Η διάταξη εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου δημοπράτησης τους, εκτός από τις συμβάσεις με χρόνο δημοπράτησης πριν το Γ' τρίμηνο του 2012, για τις οποίες η αναθεώρηση των τιμών υπολογίζεται από το Δ' τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν με τους ισχύοντες για το Γ' τρίμηνο του 2012 συντελεστές αναθεώρησης και με ελάχιστη τιμή εφαρμογής αυτών ίση με τη μονάδα (1)Η παράγραφος 23 του άρθρου 153 αντικαθίσταται ως εξής: «23. Κατ’ εξαίρεση από το Δ΄ τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής σ στον τύπο αναθεώρησης της παραγράφου 6 ορίζεται από τη σχέση s (ή σ) = 1. Η διάταξη εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου δημοπράτησης τους, εκτός από τις συμβάσεις με χρόνο δημοπράτησης πριν το Γ΄ τρίμηνο του 2012, για τις οποίες η αναθεώρηση των τιμών υπολογίζεται από το Δ΄ τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν με τους ισχύοντες για το Γ΄ τρίμηνο του 2012 συντελεστές αναθεώρησης και με ελάχιστη τιμή εφαρμογής αυτών ίση με τη μονάδα (1). Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να ορίζονται συντελεστές αναθεώρησης αν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών μεγάλη απόκλιση από τις τιμές του Γ΄ τριμήνου του 2012».06/12/2016
65.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτην παράγραφο 1 του άρθρου 156Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 156, μετά τη φράση «περίπτωση α' της παραγράφου 1 » προστίθεται φράση «του παρόντος άρθρου».06/12/2016
66.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«προϊσταμένης αρχής», «εκτέλεση»Στην παρ. 2 του άρθρου 180 η φράση «προϊσταμένης αρχής» αντικαθίσταται από τη φράση «αναθέτουσας/ προϊσταμένης αρχής» και η φράση «εκτέλεση» αντικαθίσταται από τη φράση «ανάθεση/εκτέλεση».06/12/2016
67.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ«6. Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να εγκρίνει την εκτέλεση δημοσίου έργου ή τμήματος του από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με δαπάνη του και χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου, ορίζοντας τους όρους με τους οποίους θα εκτελεστεί το έργο και θα γίνει η επίβλεψη και παραλαβή από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για έργα αρμοδιότητας άλλων φορέων η έγκριση γίνεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα.»Στο άρθρο 180 η παράγραφος 6 καταργείται.06/12/2016
68.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«παραγράφων 4 και 5»Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 186 η φράση «παραγράφων 4 και 5» αντικαθίσταται από τη φράση «παραγράφων 3 και 4».06/12/2016
69.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«κατά την έννοια του άρθρου 72 παράγραφος 4 περίπτωση στ΄»Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 188 η φράση «κατά την έννοια του άρθρου 72 παράγραφος 4 περίπτωση στ΄» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «κατά την έννοια του άρθρου 73 παράγραφος 4 περίπτωση στ΄».06/12/2016
70.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«στην παράγραφο 14»Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 198 η φράση «στην παράγραφο 14» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «στην παράγραφο 13».06/12/2016
71.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«άρθρο 209»Στην παράγραφο 1 του άρθρου 207 η φράση «άρθρο 209» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «άρθρο 206».06/12/2016
72.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«παραγράφου 5»Στην παράγραφο 1 του άρθρου 208 η φράση «παραγράφου 5» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «παραγράφου 3».06/12/2016
73.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«παραγράφου 5 του άρθρου 120»Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 208, η φράση «παραγράφου 5 του άρθρου 120» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221».06/12/2016
74.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«άρθρο 71»Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 209, η φράση «άρθρο 71» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «άρθρο 72».06/12/2016
75.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«άρθρο 71»Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 215, η φράση «άρθρο 71» αντικαθίσταται στο ορθό «άρθρο 72»06/12/2016
76.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«παράγραφο 5»Στην παράγραφο 1 του άρθρου 219 η φράση «παράγραφο 5» αντικαθίσταται στο ορθό «παράγραφο 3».06/12/2016
77.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕαα) Τέσσερις (4) υπαλλήλους φορέων του δημοσίου τομέα, κατόχους τίτλου σπουδών ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τεχνική εξειδίκευση και με ειδικότητες που προσιδιάζουν στις κατηγορίες εργασιών εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης η΄ της παρούσας παραγράφου.Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 221 αντικαθίσταται ως εξής: «αα) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης η ' της παρούσας παραγράφου, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών».06/12/2016
78.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«προϊσταμένη αρχή»Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης στ της παραγράφου 8 του άρθρου 221 η φράση «προϊσταμένη αρχή» αντικαθίσταται από τη φράση «αναθέτουσα αρχή».06/12/2016
79.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτην παράγραφο 9 του άρθρου 221Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α ' της παραγράφου 9 του άρθρου 221, μετά τη φράση: «Δύο από τα μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι» προστίθεται φράση: «κατηγορίας ΠΕ».06/12/2016
80.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«Η κλήρωση διενεργείται υποχρεωτικά με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 118, μεταξύ των προσώπων που έχουν την κατοικία τους στην Περιφέρεια όπου εδρεύει ο φορέας κατασκευής του έργου και διαθέτουν τα προσόντα της περίπτωσης βα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 2.»Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 221 αντικαθίσταται ως εξής: «Η κλήρωση διενεργείται υποχρεωτικά με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 118, μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του μητρώου της περίπτωσης η ' της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με βάση την έδρα της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 ή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9, κατά περίπτωση.»06/12/2016
81.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτην παραγραφο 1 του άρθρου 221Προστίθεται πρώτο εδάφιο στην περίπτωση α ' της παραγράφου 1 του άρθρου 221 ως εξής: «Συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης).»06/12/2016
82.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτην παράγραφο 11 του άρθρου 221Προστίθεται περίπτωση στ΄ στην παράγραφο 11 του άρθρου 221 ως εξής: «στ. Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.»06/12/2016
83.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕΠαράγραφος 2 του άρθρου 254Η παράγραφος 2 του άρθρου 254 διαιρείται και το τρίτο και τέταρτο εδάφιο αυτής αποτελούν παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου06/12/2016
84.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«της απόφασης»Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 256, η φράση «της απόφασης» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «του προεδρικού διατάγματος».06/12/2016
85.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτο άρθρο 256Στο άρθρο 256 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 4 προεδρικού διατάγματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3».06/12/2016
86.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«6. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 7.»Η παράγραφος 6 του άρθρου 259 τροποποιείται ως εξής: «6. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με την απόφαση της παράγραφο 10 του άρθρου 258»06/12/2016
87.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, προσδιορίζεται το επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται για τη χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στα διάφορα στάδια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων και των λοιπών εφαρμογών του συστήματος αυτού.»Η παράγραφος 7 του άρθρου 259 καταργείται.06/12/2016
88.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 263»Στην παράγραφο 1 του άρθρου 268 η φράση «περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 263», αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 263».06/12/2016
89.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΣτην αρχή της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 269Προστίθεται στο ορθό η φράση «στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών».06/12/2016
90.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕΆρθρο 286Στο άρθρο 286, η δεύτερη εκ των παραγράφων στις οποίες έχει τεθεί ο αριθμός 2 αναριθμείται στο ορθό σε 3.06/12/2016
91.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«περίπτωση α ' της παραγράφου 3 του άρθρου 263»Στην παράγραφο 1 του άρθρου 299 η φράση «περίπτωση α ' της παραγράφου 3 του άρθρου 263» αντικαθίσταται από τη φράση «περίπτωση α ' της παραγράφου 2 του άρθρου 263».06/12/2016
92.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«Ο αναθέτων φορέας απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει ένα φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73, τους οποίους ανέφερε ο αναθέτων φορέας. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 6 του άρθρου 73.»Στην παράγραφο 2 του άρθρου 308, τα δύο τελευταία εδάφια αντικαθίστανται στο ορθό ως εξής: «Ο αναθέτων φορέας απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει ένα φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73, τους οποίους ανέφερε ο αναθέτων φορέας. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 4 του άρθρου 73.»06/12/2016
93.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕΆρθρο 318Στη πρώτη παράγραφο του άρθρου 318 τίθεται έμπροσθεν στο ορθό ο αριθμός 1.06/12/2016
94.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτο άρθρο 321Στο άρθρο 321 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 5 προεδρικού διατάγματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 ως 4».06/12/2016
95.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτην παράγραφο 3 του άρθρου 323 μετά το τελευταίο εδάφιοΠροστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού μελετών διαβιβάζεται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του διαγωνισμού».06/12/2016
96.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«επαληθεύει»Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 336 η λέξη «επαληθεύει» αντικαθίσταται από τη φράση «δύναται να επαληθεύσει».06/12/2016
97.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«Αρχή»Στην παράγραφο 1 του άρθρου 340 η λέξη «Αρχή» αντικαθίσταται με τις λέξεις «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων».06/12/2016
98.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτο άρθρο 340, παράγραφο 3Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 340 μετά τη λέξη «καθοδήγηση» προστίθενται οι λέξεις «δια γενικών οδηγιών».06/12/2016
99.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«και 290»Στην παράγραφο 1 του άρθρου 376 η φράση «και 290» αντικαθίσταται από τη φράση «, 290 και 330».06/12/2016
100.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«του άρθρου 120»Στην παράγραφο 5 του άρθρου 376 η φράση «του άρθρου 120» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «των άρθρων 120 και 330».06/12/2016
101.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«(31) του ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83.»Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1α του άρθρου 176».06/12/2016
102.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«της παρ. 11»Στην παράγραφο 3 του άρθρου 377 η φράση «της παρ. 11» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «των παραγράφων 10 και 12».06/12/2016
103.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος,»Στην παράγραφο 1 του άρθρου 379 η φράση «Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος,» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,»06/12/2016
104.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«της παραγράφου 2 του άρθρου 79»Στην παράγραφο 2 του άρθρου 379, η φράση «της παραγράφου 2 του άρθρου 79» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «της παραγράφου 3 του άρθρου 79».06/12/2016
105.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ«39. Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.»Διαγράφεται η περίπτωση 39 του Προσαρτήματος Α - Παράρτημα Ι - Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές.06/12/2016
106.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ«πλην του τελευταίου εδαφίου»Στο Προσάρτημα Δ΄ - Παράρτημα Ι (Πίνακας αντιστοίχισης της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), στο σημείο όπου αναφέρεται η αντιστοίχιση του άρθρου 57 παράγραφος 1 (της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) «με το άρθρο 73 παράγραφος 1, πλην του τελευταίου εδαφίου», διαγράφεται η φράση «πλην του τελευταίου εδαφίου».06/12/2016
107.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«Άρθρο 106 παράγραφος 4»Στο Προσάρτημα Δ΄ - Παράρτημα Ι (Πίνακας αντιστοίχισης της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), στο σημείο όπου αναφέρεται η αντιστοίχιση του άρθρου 77 παράγραφος 4 (της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) με το «Άρθρο 106 παράγραφος 4», η αντιστοίχιση αντικαθίσταται με το «Άρθρο 110 παράγραφος 4».06/12/2016
108.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«Άρθρο 323 παράγραφος 3»Στο Προσάρτημα Δ΄ - Παράρτημα II, στο σημείο όπου αναφέρεται η αντιστοίχιση του άρθρου 96 παρ. 2 (της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) με το «Άρθρο 323 παράγραφος 3», η αντιστοίχιση αντικαθίσταται «Άρθρο 96 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο» με το «Άρθρο 323 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο».06/12/2016
109.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«άρθρο 323 παράγραφος 4»Στο Προσάρτημα Δ΄ - Παράρτημα II, στο σημείο όπου αναφέρεται η αντιστοίχιση του άρθρου 96 παράγραφος 3 (της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) με το άρθρο 323 παράγραφος 4 (του Ν. 4412/2016), η αντιστοίχιση αντικαθίσταται «Άρθρο 96 παρ. 2 πέμπτο εδάφιο» με «Άρθρο 323 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο».06/12/2016
110.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«Άρθρο 96 παρ. 3»Στο Προσάρτημα Δ' - Παράρτημα II, στο σημείο όπου αναφέρεται η αντιστοίχιση του άρθρου 96 παράγραφος 4 (της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) με το άρθρο 323 παρ. 3 πρώτο εδάφιο (του Ν. 4412/2016), η αντιστοίχιση αντικαθίσταται «Άρθρο 96 παρ. 3» με «Άρθρο 323 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο».06/12/2016
111.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«Άρθρο 100 παρ. 1 τρίτο εδάφιο»Στο Προσάρτημα Δ΄ - Παράρτημα II, στο σημείο όπου αναφέρεται η αντιστοίχιση του άρθρου 100 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο (της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) με το άρθρο 341 παράγραφος 1, διαγράφεται η φράση «τρίτο εδάφιο», και η αντιστοίχιση αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 100 παρ. 1» με «Άρθρο 341 παράγραφος 1».06/12/2016
112.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«στο άρθρο 167»Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 181 η φράση «στο άρθρο 167» διορθώνεται στο ορθό «στο άρθρο 171».06/12/2016
113.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΆρθρο 334Μετά την περίπτωση α΄ του άρθρου 334 προστίθεται περίπτωση β΄ ως εξής: «β) συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου II του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι (άρθρα 134 έως 221) του παρόντος νόμου,» και οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ αναριθμούνται σε γ΄ και δ΄ αντίστοιχα.06/12/2016
114.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτην περίπτωση 29 της παραγράφου 1 του άρθρου 2Μετά τη φράση «των οποίων η εκτιμώμενη αξία» προστίθεται η φράση «εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)».06/12/2016
115.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«ενδεχομένως σε συνδυασμό με τον τρόπο που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ αυτού»Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 34 η φράση «ενδεχομένως σε συνδυασμό με τον τρόπο που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ αυτού» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «ενδεχομένως σε συνδυασμό με τον τρόπο που προβλέπεται στην περίπτωση α αυτού».06/12/2016
116.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 39»Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 40, η φράση «ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 39» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39».06/12/2016
117.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΣτην παράγραφο 7 του άρθρου 41Οι περιπτώσεις που σημειώνονται με τα γράμματα δ΄, ε΄ και στ΄ αντικαθίστανται στο ορθό σε γ΄, δ΄ και ε΄.06/12/2016
118.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«της παραγράφου 2»Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 43, η φράση «της παραγράφου 2» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «της παραγράφου 3».06/12/2016
119.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«συμμετοχής»Στην περίπτωση Β.9 της παραγράφου 7 του άρθρου 45, η λέξη «συμμετοχής» αντικαθίσταται στο ορθό από τη λέξη «κατακύρωσης».06/12/2016
120.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«μετατάλληλα μέσα»Στην περίπτωση θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 η φράση «μετατάλληλα μέσα» διορθώνεται στο ορθό «με κατάλληλα μέσα».06/12/2016
121.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτην παράγραφο 2 του άρθρου 79Mετά τη φράση «στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων» προστίθεται η φράση «πλην της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328».06/12/2016
122.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«της παραγράφου 3»Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 86, η φράση «της παραγράφου 3» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «της παραγράφου 2».06/12/2016
123.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτο τέλος της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης β΄ του άρθρου 93Προστίθεται εδάφιο: «Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για συμβάσεις με απευθείας ανάθεση των άρθρων 118 και 328».06/12/2016
124.Α' 22706/12/2016Ν.4441/2016, άρθρο 22ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 93Προστίθεται στο τέλος η φράση «πλην της εγγύησης συμμετοχής».06/12/2016
125.Α' 24022/12/2016Ν.4446/2016, άρθρο 50ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«7. Οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374), για τη δικαιοδοσία και την καθ’ ύλη αρμοδιότητα των δικαστηρίων αρχίζουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2017. 8. Οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374), διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 1η Ιανουαρίου 2017.»Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 αντικαθίστανται ως εξής: «7. Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374), για τη δικαιοδοσία και την καθ’ ύλη αρμοδιότητα των δικαστηρίων αρχίζουν να εφαρμόζονται από την 31η Μαρτίου 2017. 8. Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374), διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017»22/12/2016
126.Α' 24123/12/2016Ν.4447/2016, άρθρο 46ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«Η ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών και η συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων αποτελούν προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου.»Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4413/2016 (Α’ 148) αντικαθίσταται ως εξής: «Προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου ή σύμβασης παραχώρησης έργου αποτελεί να έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου η αίτηση προσωρινού ή οριστικού καθορισμού αποζημίωσης ή η αίτηση παροχής άδειας πραγματοποίησης εργασιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α’ 17), όπως ισχύει ή να έχει εκδοθεί η απόφαση επίταξης και να έχει εγκριθεί το οικείο πρακτικό ζημιών των απαλλοτριούμενων ακινήτων. Πλην, των έργων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α’ 17), όπως ισχύει, σε κάθε άλλη περίπτωση η απόφαση κατακύρωσης της περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 105 του παρόντος δεν κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο, αν δεν εξασφαλίζονται επαρκή μέτωπα εργασίας για την εκκίνηση της εκτέλεσης του έργου. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο μη κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης κατακύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες.».23/12/2016
127.Α' 24123/12/2016Ν.4447/2016, άρθρο 46ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ«γγ) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου και δδ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.»Οι υποπεριπτώσεις γγ’ και δδ’ της περίπτωσης β’ του άρθρου 93 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) καταργούνται.23/12/2016
128.Α' 24123/12/2016Ν.4447/2016, άρθρο 46ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 376Προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τις συμβάσεις άνω των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., το, κατά το άρθρο 127 του παρόντος, ύψος του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ.».23/12/2016
129.Α' 24123/12/2016Ν.4447/2016, άρθρο 46ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«άτοκη προκαταβολή» Στην περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 187, η φράση «άτοκη προκαταβολή» αντικαθίσταται από τη φράση «έντοκη προκαταβολή»23/12/2016
130.Α' 2401/03/2017Ν.4456/2017, άρθρο 34ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«Η ισχύς της περίπτ. 27, της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017.»Η παρ. 11 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», αντικαθίσταται ως εξής: «11. Η ισχύς της περίπτωσης 27, της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 31η Μαρτίου 2017.»01/01/2017
131.Α' 2401/03/2017Ν.4456/2017, άρθρο 49ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«Η ΑΕΠΠ έχει ως έδρα την Αθήνα.»Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 347 αντικαθίσταται ως εξής: «Η έδρα της ΑΕΠΠ ορίζεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 355.».01/03/2017
132.Α' 2401/03/2017Ν.4456/2017, άρθρο 49ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτην παράγραφο 1 του άρθρου 348Προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση κωλύματος, ο Πρόεδρος ορίζει με πράξη του ένα από τα μέλη της Αρχής ως αναπληρωτή του».01/03/2017
133.Α' 2401/03/2017Ν.4456/2017, άρθρο 49ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«1. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ και περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της.»Η παράγραφος 1 του άρθρου 362 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στην ΑΕΠΠ. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της.».01/03/2017
134.Α' 2401/03/2017Ν.4456/2017, άρθρο 49ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΗ παράγραφος 1 του άρθρου 365Αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στις περιπτώσεις όπου η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού,[...]των αρμόδιων για τις ενέργειες αυτές υπαλλήλων.»01/03/2017
135.Α' 2401/03/2017Ν.4456/2017, άρθρο 49ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«συζήτηση»Στην παράγραφο 4 του άρθρου 365 οι λέξεις «συζήτησης» και «συζήτηση» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εξέτασης» και «εξέταση» αντίστοιχα.01/03/2017
136.Α' 2401/03/2017Ν.4456/2017, άρθρο 49ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ«την κλήση των μερών, την εκπροσώπησή τους κατά την ενώπιον της ΑΕΠΠ διαδικασία»Η φράση «την κλήση των μερών, την εκπροσώπησή τους κατά την ενώπιον της ΑΕΠΠ διαδικασία» στην παράγραφο 7 του άρθρου 365 διαγράφεται.01/03/2017
137.Α' 4704/04/2017Ν.4465/2017, άρθρο 54ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτην παράγραφο 8 του άρθρου 349Προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Η διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 (Α΄ 72), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24), έχει εφαρμογή για τον Πρόεδρο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.»04/04/2017
138.Α' 4704/04/2017Ν.4465/2017, άρθρο 54ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«31η Μαρτίου 2017»Στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 379, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 50 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), η φράση «31η Μαρτίου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «31η Μαΐου 2017»01/04/2017
139.Α' 4704/04/2017Ν.4465/2017, άρθρο 54ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«31η Μαρτίου 2017»Στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 379, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 50 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), η φράση «31η Μαρτίου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «31η Μαΐου 2017»01/04/2017
140.Α' 4704/04/2017Ν.4465/2017, άρθρο 54ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«31η Μαρτίου 2017»Στην παράγραφο 11 του άρθρου 379, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4445/2017 (Α΄ 24), η φράση «31η Μαρτίου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «31η Μαΐου 2017».01/01/2017
141.Α' 6128/04/2017Ν.4468/2017, άρθρο 11ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6Προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. Με διαπιστωτική πράξη του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του Διοικητή ή του Προέδρου για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ορίζονται οι ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.»03/05/2017
142.Α' 6203/05/2017Ν.4469/2017, άρθρο 18ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτην περίπτωση 68Προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 11 του π.δ. 28/1980, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του παρόντος νόμου.»03/05/2017
143.Α' 6203/05/2017Ν.4469/2017, άρθρο 18ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379»Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 82 αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 5 και στο άρθρο 23, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του παρόντος νόμου.»03/05/2017
144.Α' 6203/05/2017Ν.4469/2017, άρθρο 18ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«Η ισχύς της περίπτωση 35, καθώς και του τρίτου εδαφίου των περιπτώσεων 31, 40, 59 και 82 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021.»Η περίπτωση 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ισχύς της περίπτωσης 35 και 68, καθώς και του τρίτου εδαφίου των περιπτώσεων 31, 40, 59 και 82 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουάριου 2021.»03/05/2017
145.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 47, παρ.1ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«8. Η έκδοση ξεχωριστών Αριθμών Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) αφορά σε όλα τα έγγραφα που θα καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ και με βάση αυτούς θα συνδέονται οι σχετικές μεταξύ τους αντίστοιχες πράξεις. Η καταχώριση δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και η αναφορά του ΑΔΑΜ, αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης, με την έννοια ότι η ύπαρξη αριθμού ΑΔΑΜ εξομοιώνεται με δικαιολογητικό που απαιτείται και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑΜ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων του Δημοσίου.»Η παρ. 8 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Η καταχώριση δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και η αναφορά του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ), αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης, με την έννοια ότι η ύπαρξη ΑΔΑΜ εξομοιώνεται με δικαιολογητικό που απαιτείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 (Α΄143). Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑΜ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων του Δημοσίου. Η έκδοση ξεχωριστών ΑΔΑΜ αφορά στα έγγραφα που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ.»19/05/2017
146.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 47, παρ.2ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ1. Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις προκηρύξεις και διακηρύξεις και τις αποφάσεις ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως της διαδικασίας ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ.Η παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις διακηρύξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα με τη διαδικασία ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ.»19/05/2017
147.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 47, παρ.3ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΓια τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66.»19/05/2017
148.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 47, παρ.4ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΜετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66, με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3.Το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38, με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3.»19/05/2017
149.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 47, παρ.5ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΩς χρόνος έναρξης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της απλοποιημένης προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 376.Η παρ. 2 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66.»19/05/2017
150.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 47, παρ.6ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΣτο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ»19/05/2017
151.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 47, παρ.7ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΜε την επιφύλαξη των άρθρων 117 και 118, οι προκηρύξεις σύμβασης για όλες τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού. Οι προκηρύξεις σύμβασης συντάσσονται, σύμφωνα με τυποποιημένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή κατά την παρ. 5 του άρθρου 53, περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 66.Το άρθρο 122 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 26 παράγραφοι 2, 32, 117 και 118, οι προκηρύξεις σύμβασης για όλες τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού. Οι προκηρύξεις σύμβασης συντάσσονται, σύμφωνα με τυποποιημένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή κατά την παρ. 5 του άρθρου 53, περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 66. 2. Μέχρι την έκδοση των τυποποιημένων εντύπων της παραγράφου 1, οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν κατ’ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 66.»19/05/2017
152.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 47, παρ.8ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΟι αναθέτοντες φορείς δημοσιεύουν τις προκηρύξεις, διακηρύξεις και αποφάσεις ανάθεσης συμβάσεως, ανεξαρτήτως της διαδικασίας ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι προκηρύξεις και διακηρύξεις της παρούσας παραγράφου πρέπει να φέρουν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 38.Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 296 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι αναθέτοντες φορείς δημοσιεύουν τις διακηρύξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα με τη διαδικασία ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ»19/05/2017
153.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 47, παρ.9ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΓια τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 296.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 327 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, ο αναθέτων φορέας δημοσιεύει διακήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 296.»19/05/2017
154.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 47, παρ.10ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΗ απόφαση απευθείας ανάθεσης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 296.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η απόφαση απευθείας ανάθεσης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 και το άρθρο 260.»19/05/2017
155.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 47, παρ.11ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΩς χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της απλοποιημένης προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 296.Η παρ. 2 του άρθρου 330 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 296.»19/05/2017
156.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 47, παρ.12ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΣτο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 331 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.»19/05/2017
157.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 47, παρ.13ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΟι προκηρύξεις σύμβασης κάτω των ορίων, χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, για όλες τις διαδικασίες, με την επιφύλαξη των άρθρων 269 και 328. Οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Β΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 296. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν, κατά τη σύνταξη των προκηρύξεων του παρόντος άρθρου, τα τυποποιημένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281.Το άρθρο 332 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 332 1.Με την επιφύλαξη των άρθρων 263 παρ. 3, 269, 327 και 328, οι προκηρύξεις σύμβασης για όλες τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού. 2.Οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Β΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 296.»19/05/2017
158.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 47, παρ.14ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΜέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύμβασης των παράγραφων 1 και 2 των άρθρων 120 και 330 νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.Η παρ. 5 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «5.Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης της παρ. 1 του άρθρου 120 και της παρ.1 του άρθρου 300 νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.»19/05/2017
159.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 47, παρ.15ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΗ ισχύς των άρθρων 22, 36, 37, της παραγράφου 3 του άρθρου 79, 258 και 259 αρχίζει, ως προς τους διαγωνισμούς μελετών, τις συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών την 18η Απριλίου 2017, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 ή 35, την παραγράφου 3 του άρθρου 40, την παραγράφου 2 του άρθρου 65 ή το άρθρο 67 και των άρθρων 270, 271, 272, της παραγράφου 3 του άρθρου 274, της παραγράφου 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297.Η παρ. 2 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 ή 35, την παράγραφο 3 του άρθρου 40, την παράγραφο 2 του άρθρου 65 ή το άρθρο 67 και τα άρθρα 270, 271, 272, την παράγραφο 3 του άρθρου 274, την παράγραφο 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297, η ισχύς των άρθρων 22, 36, 37, της παραγράφου 3 του άρθρου 79, 258 και 259 αρχίζει: α) Τη 15η Ιουνίου 2017 για: αα) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών [άρθρα 27 και 95 παράγραφοι 2.(α) και 2.(β)] που διενεργούνται από το σύνολο των αρχών που αναφέρονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Α΄ του παρόντος. ββ) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρα 27 και 86 παρ.6) που διενεργούνται από το σύνολο των αρχών που αναφέρονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Α΄ του παρόντος. β) Την 20ή Οκτωβρίου 2017 για: αα) Το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του παρόντος που διενεργούν οι αρχές του Παραρτήματος I του Προσαρτήματος Α΄ του παρόντος. ββ) Το σύνολο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι αναθέτουσες αρχές του παρόντος. γγ) Το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Βιβλίου II του παρόντος που διενεργούν οι αναθέτοντες φορείς.»18/04/2017
160.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 47, παρ.16ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΗ ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του ίδιου άρθρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 376. Η ισχύς της παραγράφου 9 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου.Η παρ. 3 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38, πλην του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4, αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 376. Η ισχύς του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 38 αρχίζει από 1.1.2018. Η ισχύς της παραγράφου 9 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου.».19/05/2017
161.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 47, παρ.17ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΣτις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 379, η φράση «31η Μαΐου 2017»«26η Ιουνίου 2017»19/05/2017
162.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 47, παρ.18ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«31η Μαΐου 2017»Στην παρ. 11 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4445/2017 (Α΄ 24) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4465/2017 (Α΄ 47), η φράση «31η Μαΐου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «26η Ιουνίου 2017».01/01/2017
163.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 61, παρ.1αΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ«Ο Πρόεδρος έχει την ιδιότητα του επίτιμου δικαστικού λειτουργού από το βαθμό του προέδρου εφετών και άνω, με μεγάλη εμπειρία στα θέματα που εμπίπτουν στις δημόσιες συμβάσεις.»Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Πρόεδρος έχει την ιδιότητα του συνταξιούχου δικαστικού λειτουργού του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή των Διοικητικών Εφετείων από το βαθμό του Προέδρου Εφετών και άνω ή συνταξιούχου λειτουργού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με εμπειρία στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων.»19/05/2017
164.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 61, παρ.1βΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΩς μέλη επιλέγονται νομικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄39), και διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων.Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Ως μέλη επιλέγονται νομικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, ως γνωστικό αντικείμενο κατά το άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 λογίζεται το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων.»19/05/2017
165.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 61, παρ.1γΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΓια την επιλογή του Προέδρου δημοσιεύεται, εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποψηφιότητας) από τους ενδιαφερόμενους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εντός 20 τουλάχιστον ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, μαζί με τα δικαιολογητικά που ορίζονται σε αυτή. Η διαδικασία της προκήρυξης επαναλαμβάνεται τρείς (3) μήνες πριν από τη λήξη κάθε θητείας. Ο Πρόεδρος επιλέγεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, διορίζεται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης του Προέδρου πριν από τη λήξη της θητείας του, διορίζεται νέος Πρόεδρος για το υπόλοιπο της θητείας, μεταξύ όσων υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου.Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την επιλογή του Προέδρου δημοσιεύεται, εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποψηφιότητας) από τους ενδιαφερόμενους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, μαζί με τα δικαιολογητικά που ορίζονται σε αυτή. Η διαδικασία της προκήρυξης επαναλαμβάνεται τρείς (3) μήνες πριν από τη λήξη κάθε θητείας.
Ο Πρόεδρος επιλέγεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, διορίζεται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης ή με άλλο τρόπο αποχώρησης του Προέδρου πριν από τη λήξη της θητείας του, εκδίδεται νέα δημόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ακολουθείται η διαδικασία επιλογής της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου και μέχρι το διορισμό του νέου Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί το αρχαιότερο μέλος.»
19/05/2017
166.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 61, παρ.2ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτην παρ. 2 του άρθρου 350Προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δύναται να εκδίδει τις απαραίτητες για τη στελέχωση και τον εξοπλισμό της ΑΕΠΠ πράξεις, καθώς και κάθε άλλη πράξη που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της, μέχρι τη συγκρότησή της.»19/05/2017
167.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 61, παρ.3ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ«στ) εκδίδει τις απαραίτητες για τη στελέχωση και τον εξοπλισμό της ΑΕΠΠ πράξεις, καθώς και κάθε άλλη πράξη που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της μέχρι τη συγκρότησή της.»Η περίπτωση στ΄ του άρθρου 356 του ν. 4412/2016 καταργείται.19/05/2017
168.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 119, παρ.1ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΤο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 (Α΄42), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 40 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «Η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών διενεργείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, ο οποίος κατατάσσεται αφενός σε μία ή περισσότερες κατηγορίες μελετών, βάσει των εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεών του, που αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τομέα σπουδών του, καθώς και από την πιστοποιούμενη εμπειρία του και αφετέρου σε τάξεις ανά κατηγορία, με βάση το δυναμικό του.»19/05/2017
169.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 119, παρ.2αΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΤο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 100 του ν. 3669/2008Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 100 του ν. 3669/2008 (Α΄116), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 31 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016, καταργείται19/05/2017
170.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 119, παρ.2βΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ«με μορφή ανώνυμης εταιρείας»Η φράση «με μορφή ανώνυμης εταιρείας» της παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3669/2008, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 31 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016, καταργείται.19/05/2017
171.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 119, παρ.3αΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕάρθρα 105 και 106 του ν.3669/2008, τα άρθρα 16 έως 21 του π.δ. 437/1981Από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20 του άρθρου 118 του ν.4472/2017, τα άρθρα 105 «Εγγραφή στα Νομαρχιακά Μητρώα – Υποχρεώσεις Υπηρεσιών» και 106 «Συμμετοχή στις δημοπρασίες – Όρια προϋπολογισμού» του ν. 3669/2008 και τα άρθρα 16 έως 21 του π.δ. 437/1981 (Α’ 120) καταργούνται.19/05/2017
172.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 119, παρ.3βΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΤο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 3669/2008Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 3669/2008 καταργείται.19/05/2017
173.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 119, παρ.3γΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΤο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 3669/2008Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 3669/2008 καταργείται.19/05/2017
174.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 119, παρ.3δΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΗ περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 105 του ν. 3669/2008Η περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 105 του ν. 3669/2008 καταργείται.19/05/2017
175.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 119, παρ.4ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΗ παρ. 3 του άρθρου 84 του ν. 3669/2008Η παρ. 3 του άρθρου 84 του ν. 3669/2008 καταργείται.19/05/2017
176.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 119, παρ.5αΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕστο άρθρο 76Προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 76 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) ως εξής: «4. Επιπλέον των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες σε τάξεις των μητρώων, επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του ν. 4412/2016 μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργων, μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις. Οποιαδήποτε αναφορά αντίθετη στο προηγούμενο εδάφιο καταργείται.»19/05/2017
177.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 119, παρ.5βΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 76προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν.»19/05/2017
178.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 119, παρ.5γΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 76προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν.».19/05/2017
179.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 119, παρ.5δΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 76προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν.»19/05/2017
180.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 119, παρ.5εΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτο άρθρο 77προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν.».19/05/2017
181.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 119, παρ.5στΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ«στην καλούμενη τάξη και κατηγορία του αντίστοιχου Μητρώου»H φράση «στην καλούμενη τάξη και κατηγορία του αντίστοιχου Μητρώου» της παρ. 5 του άρθρου 83 του ν. 4412/2016 διαγράφεται.19/05/2017
182.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 119, παρ.5ζΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΗ περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 (Α΄42) καταργείται.19/05/2017
183.Α' 7419/05/2017Ν.4472/2017, άρθρο 119, παρ.5ηΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΗ παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 3669/2008αντικαθίσταται ως εξής: «1. Την κατασκευή δημοσίων έργων επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ημεδαπές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.».19/05/2017
184.Α' 9123/06/2017Ν.4478/2017, άρθρο 87, παρ.1ηΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕΣτην περίπτωση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου και μέχρι το διορισμό του νέου Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί το αρχαιότερο μέλος.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 348 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), αντικαθίσταται ως εξής: «Στην περίπτωση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου και μέχρι το διορισμό του νέου Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί το αρχαιότερο μέλος κατά την έννοια της υπηρεσίας στην Αρχή ή, σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής του κριτηρίου αυτού, κατά την έννοια της ηλικίας.»23/06/2017
185.Α' 9123/06/2017Ν.4478/2017, άρθρο 87, παρ.2ηΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΜετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή εφόσον πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εσωτερικού δικαίου και η αναστολή είναι αναγκαία για να αρθούν τα δυσμενή από την παράβαση αποτελέσματα ή να αποτραπεί η ζημία των συμφερόντων του αιτούντος. Η αίτηση όμως μπορεί να απορριφθεί αν, από τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και επιτακτικών λόγων γενικού δημοσίου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. Η απόφαση επί της αναστολής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την εκδίκαση της αίτησης. Το διατακτικό των αποφάσεων αυτών, υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα, εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την εκδίκαση της αίτησης ή αν έχει χορηγηθεί προθεσμία στους διαδίκους για τη νομιμοποίησή τους ή για την υποβολή υπομνήματος από τη λήξη τηςπροθεσμίας αυτής. Η προθεσμία προς τους διαδίκους δεν μπορεί πάντως να υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες από την εκδίκαση. Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.»23/06/2017
186.Α' 9123/06/2017Ν.4478/2017, άρθρο 87, παρ.3ηΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕτου ν. 3886/2010 (Α΄ 173) με την επιφύλαξη της παρ. 11 του άρθρου 379Η περίπτωση 27 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «του ν. 3886/2010 (Α΄ 173) με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 379».23/06/2017
187.Α' 9123/06/2017Ν.4478/2017, άρθρο 87, παρ.4ηΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ7. Οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374), για τη δικαιοδοσία και την καθ’ ύλη αρμοδιότητα των δικαστηρίων αρχίζουν να εφαρμόζονται από την 26η Ιουνίου 2017.Η παρ. 7 του άρθρου 379, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4465/ 2017 (Α΄ 47) και την παρ. 17 του άρθρου 47 του ν. 4472/ 2017 (Α΄ 74), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας που ξεκινά: α) για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών, μετά την 26η Ιουνίου 2017, β) για τις δημόσιες συμβάσεις δημοσίων έργων και μελετών και τις συμβάσεις παραχώρησης με εκτιμώμενη αξία άνω των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (5.225.000) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 και γ) για τις δημόσιες συμβάσεις δημοσίων έργων και μελετών και τις συμβάσεις παραχώρησης με εκτιμώμενη αξία από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ έως τα πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (5.224.999) ευρώ, μετά την 1η Μαρτίου 2018. Μέχρι τότε οι ως άνω διαφορές διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α΄ 173). Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την 26η Ιουνίου 2017.».26/06/2017
188.Α' 9123/06/2017Ν.4478/2017, άρθρο 87, παρ.5ηΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ8. Οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374), διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 26η Ιουνίου 2017.Η παρ. 8 του άρθρου 379, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4465/2017 (Α΄ 47) και την παρ. 17 του άρθρου 47 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), καταργείται.23/06/2017
189.Α' 9123/06/2017Ν.4478/2017, άρθρο 87, παρ.6ηΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ11. Η ισχύς της περίπτ. 27, της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 26η Ιουνίου 2017.Η παρ. 11 του άρθρου 379, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4465/2017 (Α΄ 47) και με την παρ. 18 του άρθρου 47 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), καταργείται.23/06/2017
190.Α' 10225/07/2017Ν.4482/2017, άρθρο 37ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 ή 35, την παράγραφο 3 του άρθρου 40, την παράγραφο 2 του άρθρου 65 ή το άρθρο 67 και τα άρθρα 270, 271, 272, την παράγραφο 3 του άρθρου 274, την παράγραφο 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297, η ισχύς των άρθρων 22, 36, 37, της παραγράφου 3 του άρθρου 79, 258 και 259 αρχίζει: α) Τη 15η Ιουνίου 2017 για: αα) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών [άρθρα 27 και 95 παράγραφοι 2.(α) και 2.(β)] που διενεργούνται από το σύνολο των αρχών που αναφέρονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Α΄ του παρόντος. ββ) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρα 27 και 86 παρ.6) που διενεργούνται από το σύνολο των αρχών που αναφέρονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Α΄ του παρόντος. β) Την 20ή Οκτωβρίου 2017 για: αα) Το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του παρόντος που διενεργούν οι αρχές του Παραρτήματος I του Προσαρτήματος Α΄ του παρόντος. ββ) Το σύνολο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι αναθέτουσες αρχές του παρόντος. γγ) Το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Βιβλίου II του παρόντος που διενεργούν οι αναθέτοντες φορείς.Η παρ. 2 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 ή 35, την παράγραφο 3 του άρθρου 40, την παράγραφο 2 του άρθρου 65 ή το άρθρο 67 και τα άρθρα 270, 271, 272, την παράγραφο 3 του άρθρου 274, την παράγραφο 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297, η ισχύς των άρθρων 22, 36, 37, της παραγράφου 3 του άρθρου 79 και των άρθρων 258 και 259 αρχίζει: α) Την 25η Ιουλίου για: αα) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών [άρθρα 27 και 95 παράγραφοι 2.(α) και 2.(β)] που διενεργούνται από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). ββ) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρα 27 και 86 παράγραφος 6) που διενεργούνται από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). β) Την 20ή Οκτωβρίου 2017 για: αα) Το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του παρόντος που διενεργούν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). ββ) Το σύνολο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι αναθέτουσες αρχές του παρόντος. γγ) Το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Βιβλίου II του παρόντος που διενεργούν οι αναθέτοντες φορείς.»25/07/2017
191.Α' 11609/08/2017Ν.4487/2017, άρθρο 43, παρ.1ηΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 350Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Έως τις 31.12.2017 οι δαπάνες της ΑΕΠΠ θα βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ειδικότερα τον ειδικό φορέα 17-660, που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτόν. Κύριος διατάκτης των εν λόγω πιστώσεων, έως τις 31.12.2017, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ αρμόδια οικονομική υπηρεσία για την υπογραφή συμβάσεων, την έκδοση αναλήψεων υποχρεώσεων και την εκκαθάριση δαπανών είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από την 1.1.2018, ο ειδικός φορέας 17-660 καταργείται και η ΑΕΠΠ λειτουργεί σύμφωνα με τον Ειδικό Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης αυτής (π.δ. 58/2017, Α΄ 88).»09/08/2017
192.Α' 11609/08/2017Ν.4487/2017, άρθρο 43, παρ.2ηΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτο τέλος των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 357Στο τέλος των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 357 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής: «Οι αποσπάσεις και μετατάξεις που πραγματοποιούνται κατ’ εξαίρεση για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της ΑΕΠΠ κατά τα δύο (2) πρώτα έτη από τη συγκρότησή της, εξαιρούνται, για το ίδιο διάστημα, από τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται δυνάμει των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), όπως ισχύει.»09/08/2017
193.Α' 11609/08/2017Ν.4487/2017, άρθρο 43, παρ.3ηΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΜετά την παρ. 4 του άρθρου 369Μετά την παρ. 4 του άρθρου 369 του ν. 4412/2016 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: Η διαδικασία προσφυγής του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται: α) αν η αναθέτουσα αρχή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκήρυξη, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 65 του παρόντος ή την παράγραφο 5 του άρθρου 295 του παρόντος, κατά περίπτωση, με την οποία γνωστοποιεί την πρόθεσή της να αναθέσει τη σύμβαση και εφάρμοσε δεκαήμερη τουλάχιστον προθεσμία αναστολής της σύναψης, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, εφόσον η προκήρυξη αυτή συντάχθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα XII του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει, β) σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας πλαισίου και εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών, όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα άρθρα 39 και 33 του ν. 4412/2016, αν η αναθέτουσα αρχή έχει αποστείλει την απόφαση ανάθεσης μαζί με συνοπτική έκθεση των λόγων της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4412/2016 στους ενδιαφερόμενους προσφέροντες, αναφέροντας τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης και εφαρμόσει δεκαήμερη τουλάχιστον προθεσμία αναστολής της σύναψης, από την επομένη της αποδεδειγμένης παραλαβής της απόφασης από τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες. Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την 26η Ιουνίου 2017.26/06/2017
194.Α' 11609/08/2017Ν.4487/2017, άρθρο 43, παρ.4ηΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ7. Οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας που ξεκινά: α) για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών, μετά την 26η Ιουνίου 2017, β) για τις δημόσιες συμβάσεις δημοσίων έργων και μελετών και τις συμβάσεις παραχώρησης με εκτιμώμενη αξία άνω των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (5.225.000) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 και γ) για τις δημόσιες συμβάσεις δημοσίων έργων και μελετών και τις συμβάσεις παραχώρησης με εκτιμώμενη αξία από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ έως τα πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (5.224.999) ευρώ, μετά την 1η Μαρτίου 2018. Μέχρι τότε οι ως άνω διαφορές διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α΄ 173). Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την 26η Ιουνίου 2017.Η παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς, στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η οποία εκκινεί, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 61,120, 290 και 330 του παρόντος: α) για τις δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, μετά την 26η Ιουνίου 2017, β) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 του παρόντος, όπως ισχύουν κάθε φορά, μετά την 1η Ιανουαρίου 2018. Μέχρι τότε οι ως άνω διαφορές συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α΄ 173). Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται και στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία σύμβασης ίση ή ανώτερη από το κατώτατο όριο του άρθρου 1 παρ.2 περίπτωση α΄ του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), όπως ισχύει κάθε φορά, γ) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 235 του παρόντος, όπως ισχύουν κάθε φορά, μετά την 1η Μαρτίου 2018. Μέχρι τότε για τις ως άνω διαφορές εφαρμόζεται το άρθρο 127, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 παράγραφος 12 του παρόντος. Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται και στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία κατώτερη από το όριο του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση α΄ του ν.4413/2016 (Α΄ 148), όπως ισχύει κάθε φορά.» Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την 26η Ιουνίου 2017.26/06/2017
195.Α' 13713/09/2017Ν.4488/2017, άρθρο 39, παρ.1ηΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΜετά την περίπτωση β΄Στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 (Α΄ 147) μετά την περίπτωση β΄ προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.13/11/2017
196.Α' 13713/09/2017Ν.4488/2017, άρθρο 39, παρ.2ηΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΜετά την περίπτωση β΄Στην παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ) για την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.»13/11/2017
197.Α' 13713/09/2017Ν.4488/2017, άρθρο 39, παρ.3ηΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΜετά την παράγραφο 2Στο άρθρο 305 του ν. 4412/2016 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Ο λόγος αποκλεισμού της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 περιλαμβάνεται πάντοτε στους κανόνες και τα κριτήρια της παραγράφου 1.».13/11/2017
198.Α' 13713/09/2017Ν.4488/2017, άρθρο 39, παρ.4ηΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕΣτην παράγραφο 1, τελευταίο εδάφιοΣτην παρ. 1 του άρθρου 335 του ν. 4412/2016 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Οι αναθέτοντες φορείς επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.».13/11/2017