Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Μήνυμα Προέδρου

Με την ψήφιση των νόμων 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (EE L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» ένα νέο τοπίο δημιουργήθηκε στον χώρο των δημοσίων συμβάσεων.

Μια μεγάλη μεταρρύθμιση έγινε πράξη.

Αν το 2016 χαρακτηρίστηκε από την ψήφιση των παραπάνω σημαντικών νομοθετημάτων, το 2017 χαρακτηρίστηκε από την προσπάθεια της ορθής, ενιαίας και αποτελεσματικής εφαρμογής του νέου αυτού θεσμικού πλαισίου, που  απαιτεί τη συντονισμένη καθοδήγηση και ενίσχυση των αναθετουσών αρχών - αναθετόντων φορέων και των στελεχών της Διοίκησης που ασχολούνται με την ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.

Αρκεί και μόνο να σκεφτεί κανείς ότι μέχρι την ψήφισή τους, είτε για συμβάσεις υπηρεσιών, είτε για συμβάσεις προμηθειών, είτε για συμβάσεις έργων-μελετών, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς ενεργούσαν πολλές φορές  με διαφορετικό ο καθένας τρόπο, έχοντας την πεποίθηση ότι πράττουν το σωστό ή αυτό που επιθυμούσαν.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) κλήθηκε να λειτουργήσει ως θεματοφύλακας του νέου θεσμικού πλαισίου, δεδομένου ότι ο ιδρυτικός της νόμος 4013/2011 σαφώς αναφέρει ότι βασική αποστολή της είναι:

«η συνοχή και εναρμόνιση των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων προς το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, η διαρκής βελτίωση του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και η διασφάλιση της διαφάνειας και αποτελεσματικότητας».

Ενώ δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι στους σκοπούς σύστασης αναφέρεται:

«ο Έλεγχος της τήρησης του νομικού πλαισίου από τα δημόσια όργανα και η Ανάπτυξη και προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων».

O τομέας των δημοσίων συμβάσεων διαχρονικά χαρακτηρίζεται από ιδιαιτέρως υψηλά επίπεδα δημοσίων δαπανών. Αρκεί να σκεφθούμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, περίπου το 14% του ευρωπαϊκού ακαθάριστου προϊόντος, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αφορά στις δημόσιες συμβάσεις. Η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι οι δημόσιες συμβάσεις, αν αξιοποιηθούν σωστά, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων κάθε χώρας.

Υλοποιώντας τους στόχους της Χώρας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και διευκολύνοντας παράλληλα τις αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς, συνεχίσαμε καθόλη τη διάρκεια του έτους την έκδοση προτύπων τευχών  διακηρύξεων όπως π.χ. για έργα - μελέτες, μέσα από παράλληλη διαβούλευση με τον τεχνικό κόσμο της χώρας, απαίτηση που διαχρονικά εκφραζόταν και ήρθε η ώρα να υλοποιηθεί.

Παράλληλα σταθήκαμε δίπλα στις αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς, συντονίζοντας και ενισχύοντας τη δράση τους με πλήθος κατευθυντήριων οδηγιών και συμβουλών μέσω των συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων, εκπαιδεύοντας και καταρτίζοντας τα στελέχη τους ενώ, τέλος, με την ενεργή συμμετοχή σε ημερίδες-συνέδρια-διεθνείς συνεργασίες ενισχύσαμε τη διεθνή θέση της Χώρας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Αυτό όμως που πρέπει να τονιστεί για τη χρονιά που πέρασε ήταν η έγκριση από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.) με την υπ’ αριθμ. 50 Α/20.01.2017 Απόφασή του, του Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις.

Βασικοί άξονες της στρατηγικής αυτής είναι:

α) Η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων δικαίου και η απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου στον χώρο των δημοσίων συμβάσεων,

β) Η ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων τεχνικών ανάθεσης, ανάπτυξης εργαλείων ΤΠΕ για τη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων και εφαρμογής νέων τεχνικών εργαλείων στο σύστημα των δημοσίων συμβάσεων,

γ) Η υποστήριξη των πολιτικών «Ευρώπη 2020», η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η οικονομική σύγκλιση,

δ) Η ανάπτυξη και εφαρμογή των αρχών της καλής διακυβέρνησης.

Επίσης, κατά το 2017, όπως τα προηγούμενα έτη, η συμβολή της Αρχής μας στην επιτυχή ολοκλήρωση των διαδοχικών αξιολογήσεων της ελληνικής οικονομίας, μέσω πληθώρας Γνωμών που εξέδωσε κατά λόγο αρμοδιότητας, υπήρξε καίρια.

Περαιτέρω, για να ανταποκριθεί στις πολλαπλές προκλήσεις του τομέα των δημοσίων συμβάσεων, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο, υλοποίησε, το δικό της στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για τα έτη 2016-2017.

Η επιτυχής πορεία της Αρχής και για το 2017 στηρίχθηκε πρώτα από όλα στα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη μας και στη συνεργασία που αυτά επέδειξαν με τα Μέλη της Αρχής.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να επενδύουμε στην ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τη συνεχή κατάρτιση των στελεχών μας, μεταξύ άλλων, και μέσω της συμμετοχής τους στις εξειδικευμένες ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διάφορες ημερίδες και διεθνή fora.

Έχει τονισθεί επανειλημμένα ότι το προσωπικό -γενικά- των Ανεξάρτητων Αρχών είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, δυστυχώς όμως χωρίς επιπλέον κίνητρα, και αμειβόμενο με λιγότερα χρήματα για το έργο που επιτελεί. Είναι ένα προσωπικό που έχει συμβάλει τα μέγιστα στην ανάδειξη του έργου των Ανεξάρτητων Αρχών. Εμείς, στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το γνωρίζουμε καλά, και αυτό οφείλουμε να το επισημαίνουμε και να το αναδεικνύουμε με κάθε τρόπο.

Ειδικά στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι γιατί το προσωπικό της Αρχής, όντας ιδιαίτερα συρρικνωμένο και υπερβάλλοντας πολλές φορές εαυτό, με τη γνώση και τον επαγγελματισμό που το διακρίνει, φέρνει σε πέρας το δύσκολο και απαιτητικό έργο του. Το 2017 υπήρξε και μια χρονιά όπου η Αρχή μας απώλεσε ένα σημαντικό τμήμα του στελεχιακού της δυναμικού προς άλλες Ανεξάρτητες Αρχές και Ειδικές υπηρεσίες (πλέον του 40%), και κυρίως προς τη νέο- συσταθείσα Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), ενώ, λόγω του οριζοντίου χαρακτήρα των νόμων 4369/2016 για το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών, και 4440/2016 για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ), δεν κατέστη δυνατή η αναπλήρωση των ως άνω απωλειών. Επίσης, το 2017 υπήρξε μια θλιβερή για όλους μας -στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.- χρονιά, λόγω του πρόωρου χαμού του Γενικού Διευθυντή της Αρχής, Θεόδωρου Σαρρή, τη θέση του οποίου δεν έχει καταστεί ακόμα δυνατόν να αναπληρώσουμε.

Παρά τις σημαντικές αυτές αντιξοότητες, αδήριτος στόχος μας είναι, πάντως, και τη νέα χρονιά, να συνεχίσουμε την προσπάθεια.

Η διάθεση, η όρεξη και η αποφασιστικότητα υπάρχουν.

Πιστεύουμε πως είναι όμως παράλληλα και υποχρέωση της Πολιτείας να συνδράμει το έργο μας, βοηθώντας μεταξύ άλλων και στην ολοκλήρωση της στελέχωσης της Αρχής μας.

Προκειμένου να αντιληφθούμε την καταγεγραμμένη πορεία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθένας στο μέτρο που του αναλογεί, ας θυμηθούμε τον λακωνικό στίχο του ποιητή:

«Τι έχασε, τι έχει, τι της πρέπει».

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Καταπόδης

  • Μπορείτε να δείτε εδώ, το κείμενο της Έκθεσης Πεπραγμένων 2017.