Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Το 2016 αποτελεί έτος σταθμό, ορόσημο για το πεδίο των δημοσίων συμβάσεων. Η ψήφιση και θέση σε ισχύ, στις 8 Αυγούστου του 2016, των νόμων 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

και 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (EEL 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» μετά από μακρά περίοδο διαβούλευσης και προεργασίας, μεταβάλλει ριζικά το νομικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, αλλά και αποπειράται να συμβάλλει ουσιαστικά στην συνολική μεταρρύθμιση του τομέα των δημοσίων συμβάσεων στη χώρα μας.

Ο τομέας αυτός είναι ένας από τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που επηρεάζουν σημαντικά τις δημόσιες δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η ορθή και αποτελεσματική του λειτουργία, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες διαφάνειας, χρηστής διαχείρισης και αξιοποίησης του δημοσίου χρήματος.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), που ιδρύθηκε το 2011 με τον νόμο 4013/2011, αποτελεί τον θεματοφύλακα της νομιμότητας και της διαφάνειας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Οι αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αμεροληψίας, της χρηστής διοίκησης και της λογοδοσίας αποτελούν την πυξίδα κάθε δράσης μας.

Για το 2016, πιστεύω ότι καταφέραμε σε σημαντικό βαθμό να στηρίξουμε την ορθή, ενιαία και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου αυτού θεσμικού πλαισίου, που απαιτεί τη συντονισμένη καθοδήγηση και ενίσχυση των αναθετουσών αρχών και φορέων, καθώς και των στελεχών της διοίκησης που ασχολούνται με την ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, είτε μέσω της έκδοσης των κατάλληλων Προτύπων Τευχών Δημοπράτησης, είτε μέσω Κατευθυντήριων Οδηγιών τους, είτε με το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης της Αρχής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

Επίσης, η σύνταξη του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και η ανάρτηση των συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων για τον Ν. 4412/16 στην ιστοσελίδα της Αρχής βοήθησαν σημαντικά προς αυτήν τη κατεύθυνση.

Στη χρονιά που πέρασε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, στο πλαίσιο της υλοποίησης σχετικής δράσης που προβλέπεται στην Εθνική Στρατηγική Δημοσίων Συμβάσεων 2016-2020, προέβη στη δημοσιοποίηση της πρώτης έκδοσης του Μητρώου Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων Φορέων. Το Μητρώο αυτό είναι πρωτοποριακό για τη χώρα μιας, καθώς για πρώτη φορά είμαστε σε θέση να προσεγγίσουμε τον ακριβή αριθμό τους.

Τόσο οι Γνώμες επί της νομιμότητας σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, όσο και οι αποφάσεις σε αιτήματα αναθετουσών αρχών και φορέων που αφορούσαν στην προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων που έχει εκδώσει η Αρχή για το 2016 στο πλαίσιο της γνωμοδοτικής της αρμοδιότητας, θεωρούμε ότι προώθησαν ουσιαστικά τη βασική της επιδίωξη για συνεχή βελτίωση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων.

Τέλος, οι έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί κατατείνουν στην επαλήθευση της συμμόρφωσης ή μη των αρμόδιων οργάνων με τους κανόνες δικαίου που διέπουν μια διαγωνιστική διαδικασία, αλλά και στην αξιολόγηση των δομών και διαδικασιών μιας αναθέτουσας αρχής ή φορέα, με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της.

Η επιτυχής πορεία της Αρχής και για το 2016 στηρίχθηκε πρώτα από όλα στα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της και στη συνεργασία που αυτά επέδειξαν με τα Μέλη της Αρχής. Το υψηλό επίπεδο γνώσης και επαγγελματισμού συνέβαλαν αποφασιστικά στην επίτευξη των παραπάνω αποτελεσμάτων. Ωστόσο, η άσκηση του συνόλου των σημαντικών αρμοδιοτήτων της Αρχής με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς και η υλοποίηση της Στρατηγικής 2016-2020 απαιτούν τη σταδιακή αύξηση του προσωπικού της, το οποίο σήμερα υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με την πλήρη οργανική της σύνθεση, και όχι τη συνεχή συρρίκνωση που κατά το 2016 δυστυχώς εμφάνισε.

Στόχος της ΕΑΑΔΗΣΥ και για το 2017 είναι η συμβολή της στην επανεκκίνηση, ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της χώρας, μέσω της ουσιαστικής μεταρρύθμισης του πεδίου των δημοσίων συμβάσεων.

Με αφετηρία την ελληνική κουλτούρα, πραγματικότητα και νοοτροπία, υιοθετούμε τις αρχές της διαφάνειας της διοίκησης, της ίσης μεταχείρισης και της ανάπτυξης του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας των δημοσίων Αρχών και τις ενσωματώνουμε στις επιμέρους προτεινόμενες παρεμβάσεις μας.

Πιστεύουμε ότι καμία μεταρρυθμιστική παρέμβαση δεν θα είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμη, αν δεν ενσωματώνει και δεν αντανακλά έναν πυρήνα θεμελιωδών αξιών και αρχών.

 

 Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Καταπόδης

 

Μπορείτε να δείτε εδώ, το κείμενο της Έκθεσης Πεπραγμένων 2016.