Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ" ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., κ. Γεώργιος Καταπόδης, συμμετείχε στην επιστημονική εκδήλωση με θέμα "Δημόσιες Συμβάσεις - Κρίσιμα Ζητήματα και Πρόσφατες Εξελίξεις" που συνδιοργάνωσαν η Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Τρίπολης και ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρίπολης, στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης, το Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρείου, κ. Ιωάννης Σαρμάς, ανώτατοι και ανώτεροι δικαστικοί λειτουργοί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα Διοικητικά Εφετεία και τη Διοικητική Δικαιοσύνη, γενικότερα. Ειδικόρτερα, τις δύο Συνεδρίες της εκδήλωσης συντόνισαν ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ. Ιωάννης Σαρμάς και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών ΔΔ, κ. Δημήτριος Κωστάκης, αντίστοιχα. Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν επιστημονικές απόψεις, νομολογία που διέπει τα στάδια υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων και τα νέα δεδομένα μετά την ψήφιση του ν. 4782/2021, οι τρόποι επίλυσης διαφορών και ο νέος θεσμός του Ιδιωτικού Φορέα Επίβλεψης/ΙΦΕ.

20211002_banner           2021102_epistimonikh-hmerida-dikhastvbn_2  

Στην παρέμβαση του, ο κ. Καταπόδης υπενθύμισε ότι η Ε.Α.ΑΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητές της, συμμετείχε στις διαδικασίες για την τροποποίηση του ν. 4412/2016 που είχαν ως κατάληξη την ψήφιση του ν. 4782/2021, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας των σχετικών ρυθμίσεων. Βασική μέριμνα της Αρχής, τόσο με τη συμμετοχή της στη σχετική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, όσο και με την εκδοθείσα Γνώμη της επί του σχεδίου νόμου (Α45/2020), ήταν η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων που είχαν διαπιστωθεί κατά την εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και η βέλτιστη λειτουργία του τομέα, γενικότερα. Προς αυτήν την κατεύθυνση, και μετά την υιοθέτηση του ν. 4782/2021, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών, η Αρχή προέβη άμεσα στην επικαιροποίηση των σχετικών υποδειγμάτων και προτύπων τευχών διακηρύξεων, προσαρμόζοντάς τα στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, μετά από διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς. Τόνισε δε, η έκδοση προτύπων τευχών και υποδειγμάτων από την κατά το νόμο αρμόδια Αρχή, την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., αποτελεί θεμιτή μορφή ρυθμιστικής παρέμβασης, η οποία τελικώς οδηγεί στην καλύτερη αποτύπωση, κατανόηση, απλούστευση και αποκάθαρση των σχετικών κανόνων. Μέσω της αρμοδιότητάς της αυτής, η Αρχή ενσωματώνει στα πρότυπα και υποδείγματα κατευθυντήριες οδηγίες, συστάσεις, βέλτιστες πρακτικές, υποστηρίζοντας ουσιαστικά τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, και συμβάλλοντας στην επίτευξη ομοιομορφίας & ενιαίας αποτύπωσης των κανόνων ανάθεσης, με αποτέλεσμα να μειώνεται ούτως το διοικητικό βάρος, και διασφαλίζοντας τη συμβατότητα των εν λόγω κανόνων με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Γίνεται ευκόλως αντιληπτό ότι η εν λόγω τυποποίηση, καθώς και η αποτύπωση με σαφή και κατανοητό τρόπο των κανόνων ανάθεσης και εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης, συμβάλλει ουσιαστικά στην αποφυγή σφαλμάτων και πλημμελειών και, συνακόλουθα, στη μείωση των διενέξεων και την επιτάχυνση της διαδικασίας ανάθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, στα νέα υποδείγματα προμηθειών & υπηρεσιών επισυνάφθηκαν, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών, τα εξής:

i) ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής προσφορών,

ii) σχέδια συμφωνητικού προμηθειών και υπηρεσιών με συνημμένη ρήτρα ακεραιότητας,

iii) πίνακες αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού/κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών μέσων, τόσο για προμήθειες, όσο και για υπηρεσίες, καθώς και

iv) ενοποιημένο κείμενο προτυποποίησης περιεχομένου υπεύθυνων δηλώσεων, ως αποδεικτικών σε σχέση με τη μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού.

2021102_epistimonikh-hmerida-dikhastvbn_1   2021102_epistimonikh-hmerida-dikhastvbn_4  

Αναφορικά με τη ρήτρα ακεραιότητας στις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, αποτέλεσμα της συνεργασίας της Αρχής με τη Διεθνή Διαφάνεια – Ελλάς, και την υπογραφή αναλυτικής δήλωσης ακεραιότητας από τους οικονομικούς φορείς που τις υπογράφουν, ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σημείωσε ότι γίνεται ένα σημαντικό προληπτικό βήμα ενίσχυσης της διαφάνειας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, καθώς οι δεσμεύσεις και τα σύμφωνα ακεραιότητας προωθούνται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ως εργαλεία αύξησης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, ενίσχυσης της εμπλοκής και εμπιστοσύνης των πολιτών στα δημόσια ιδρύματα, εξοικονόμησης κόστους, βελτίωσης του ανταγωνισμού και προώθησης της ευαισθητοποίησης και της καλύτερης κατανόησης του συστήματος δημοσίων συμβάσεων. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες έχουν ιδιαίτερη αξία ενόψει της εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων του ν. 4781/2021, που προβλέπουν την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης (ΙΦΕ), όπου είναι ευνόητο ότι οι απαιτήσεις για εγγυήσεις αμεροληψίας του ΙΦΕ και μέτρα για την αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων του ΙΦΕ με τον ανάδοχο έχουν καίρια σημασία. Για τον λόγο αυτό, παρότι προς το παρόν οι σχετικές ρήτρες και δηλώσεις ενσωματώνονται μόνο στα υποδείγματα προμηθειών-υπηρεσιών, είναι στη διάθεση των αναθετουσών αρχών προκειμένου να κάνουν χρήση αυτών και στις συμβάσεις έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών. Οι οικονομικοί φορείς στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων οφείλουν να λειτουργούν βάσει υψηλών προτύπων προσωπικής ακεραιότητας, επαγγελματικής συμπεριφοράς και επάρκειας. Το στοιχείο της αξιοπιστίας τους διαπνέει τους λόγους αποκλεισμού που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις που αφορούν στο πρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου.

Μπορείτε να δείτε την παρέμβαση του Προέδρου της Αρχής εδώ

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ