Μπορείτε να δείτε εδώ τις γνώμες της Αρχής για Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) σχετικές με δημόσιες συμβάσεις, ανά ημερολογιακό έτος.