ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Ενημερώνονται οι Αναθέτουσες Αρχές ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή αποτελεί τον αποκλειστικό διαχειριστή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και ως εκ τούτου έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή, αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία του εν λόγω συστήματος.

Δείτε εδώ, το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) αποτελεί πληροφοριακό σύστημα καταχώρισης δεδομένων από τις αναθέτουσες αρχές και δημόσιους φορείς με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση στοιχείων που αφορούν τις συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα, εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των 1.000 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης Αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού. Η Αρχή βάσει των αρμοδιοτήτων της, παρακολουθεί και αξιολογεί τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση σ' αυτό, των στοιχείων δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές, τις ΚΑΑ και τους αναθέτοντες φορείς.