Βάσει της αρμοδιότητας του Ν.4013/2011, άρθρο 2, παρ.ιγ΄.

Η Αρχή, ως θεματοφύλακας του εθνικού και ενωσιακού δικαίου για τις δημόσιες συμβάσεις και σε συμμόρφωση με τις επιταγές των νέων Οδηγιών για την Καλή Διακυβέρνηση του τομέα, απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρώτη Έκθεση Παρακολούθησης του Συστήματος των Δημοσίων Συμβάσεων Έτους 2017.

Περισσοτερα

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Το 2016 αποτελεί έτος σταθμό, ορόσημο για το πεδίο των δημοσίων συμβάσεων. Η ψήφιση και θέση σε ισχύ, στις 8 Αυγούστου του 2016, των νόμων 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συζήτηση επί της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων (2015) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ακρόαση του Προέδρου, κ. Γεωργίου Καταπόδη από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή στις 14 Μαρτίου 2017.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ.

Μήνυμα Προέδρου

Το 2015 η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έκλεισε τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας της. Στο διάστημα αυτό στελεχώθηκε με εξειδικευμένο προσωπικό, ανέπτυξε σταδιακά όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της και έθεσε τις βάσεις για μια ανοδική και δημιουργική πορεία. Ταυτόχρονα, ανέλαβε και ολοκλήρωσε την εκπόνηση, για πρώτη φορά στο ελληνικό κράτος, ενός συνεκτικού σχεδίου εθνικής στρατηγικής του τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Περισσοτερα