ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε "Πίνακας Χρονικής Αλληλουχίας Καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ Σταδίων Σύμβασης", προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών.

Δείτε εδώ τον σχετικό πίνακα.