ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

17. 09. 08
Δημιουργήθηκε : 08 Σεπτεμβρίου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής επικαιροποιημένη έκδοση του Υποδείγματος διακήρυξης για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο προμήθειας αγαθών με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, το οποίο δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

 

  • Δείτε εδώ το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο:
     


 

    pdf icon doc icon