ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩN

Ανακαλείται με απόφαση του Προέδρου της Αρχής, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4669/20-7-2017 ανακοίνωση πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Βοηθού Νομικού Συμβούλου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: 755ΡΟΞΤΒ-ΘΝΚ)

κατ΄εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 101 του ν. 4485/2017 (Α΄114) με την οποία καταργήθηκε η παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4013/2011. Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4669/20-7-2017 ανακοίνωση – πρόσκληση ακυρώνεται και οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν μπορούν να παραλαμβάνουν τα δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταθέσει από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (10.00-14.00).

Δείτε το σχετικό έγγραφο της Αρχής εδω.