Νόμος 4412 - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. Ο πίνακας περιεχομένων του νόμου, με παραπομπές (links).
 1. ΒΙΒΛΙΟ I ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ)
  1. ΜΕΡΟΣ Α΄ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
   1. ΤΙΤΛΟΣ 1
    1. ΤΜΗΜΑ I ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
     • Άρθρο 3 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
     • Άρθρο 4 - Μεικτές συμβάσεις (άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
    2. ΤΜΗΜΑ II ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ
     • Άρθρο 5 - Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2170)
     • Άρθρο 6 - Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
    3. ΤΜΗΜΑ III ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
     • Άρθρο 7 - Συμβάσεις στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
     • Άρθρο 8 - Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
     • Άρθρο 9 - Δημόσιες συμβάσεις που ανατίθενται και διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων (άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
     • Άρθρο 10 - Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
     • Άρθρο 11 - Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος (άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
     • Άρθρο 12 - Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
    4. ΤΜΗΜΑ IV ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
     1. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
      • Άρθρο 13 - Συμβάσεις που επιδοτούνται από αναθέτουσες αρχές (άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 14 - Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
     2. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
      • Άρθρο 15 - Άμυνα και ασφάλεια (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 16 - Μεικτές συμβάσεις που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 17 - Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια και ανατίθενται ή διοργανώνονται , σύμφωνα με διεθνείς κανόνες (άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
   2. ΤΙΤΛΟΣ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
    • Άρθρο 18 - Αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
    • Άρθρο 19 - Οικονομικοί φορείς (άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
    • Άρθρο 20 - Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
    • Άρθρο 21 - Εχεμύθεια (άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
    • Άρθρο 22 - Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες (άρθρο 22 παράγραφοι 1- 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
    • Άρθρο 23 - Ονοματολογίες (άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
    • Άρθρο 24 - Συγκρούσεις συμφερόντων (άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
   3. ΤΙΤΛΟΣ 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
    1. ΤΜΗΜΑ I ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
     • Άρθρο 25 - Δικαιούμενοι συμμετοχής - Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη ΣΔΣ και άλλες διεθνείς συμφωνίες (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
     • Άρθρο 26 - Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
     • Άρθρο 27 - Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
     • Άρθρο 28 - Κλειστή διαδικασία (άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
     • Άρθρο 29 - Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση (άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
     • Άρθρο 30 - Ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 30 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
     • Άρθρο 31 - Σύμπραξη καινοτομίας (άρθρο 31 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
     • Άρθρο 32 - Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
     • Άρθρο 32Α - Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
    2. ΤΜΗΜΑ II ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΕΩΝ
     1. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
      • Άρθρο 33 - Δυναμικά συστήματα αγορών (άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 34 - Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί - Εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 35 - Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
     2. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
      • Άρθρο 36 - Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ - Εξουσιοδοτική διάταξη
      • Άρθρο 37 - Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 22 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 38 - Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) -Εξουσιοδοτικές διατάξεις
     3. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
      • Άρθρο 39 - Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 40 - Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 41 - Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων - Εξουσιοδοτική διάταξη
      • Άρθρο 42 - Περιστασιακές από κοινού διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 43 - Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη μέλη
    3. ΤΜΗΜΑ III ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
     1. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
      • Άρθρο 44 - Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών
      • Άρθρο 45 - Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης - Εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρα 83 παρ.6 και 84 παρ.2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 46 - Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς - Εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 47 - Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς
      • Άρθρο 48 - Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων (άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 49 - Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες
      • Άρθρο 50 - Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης - Εξουσιοδοτική διάταξη
      • Άρθρο 51 - Συμβάσεις μελετών για τον προσδιορισμό τεχνικής λύσης
      • Άρθρο 52 - Σκοπιμότητα σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
      • Άρθρο 53 - Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης - Εξουσιοδοτική διάταξη
      • Άρθρο 54 - Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) - Εξουσιοδοτική διάταξη
      • Άρθρο 55 - Σήματα (άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 56 - Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 57 - Εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 58 - Υπεργολαβία (άρθρο 71 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 59 - Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 60 - Καθορισμός προθεσμιών (άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
     2. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
      • Άρθρο 61 - Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
      • Άρθρο 62 - Προκαταρκτικές προκηρύξεις (άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 63 - Προκηρύξεις σύμβασης (άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 64 - Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 65 - Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων (άρθρο 51 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 66 - Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) - Εξουσιοδοτική διάταξη
      • Άρθρο 67 - Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύμβασης (άρθρο 53 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 68 - Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων σύμβασης έργων
      • Άρθρο 69 - Προσκλήσεις προς υποψηφίους (άρθρο 54 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 70 - Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
     3. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
      • Άρθρο 71 - Γενικές αρχές (άρθρο 56 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 72 - Εγγυήσεις - Εξουσιοδοτική διάταξη
     4. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
      • Άρθρο 73 - Λόγοι αποκλεισμού - Εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρο 57 παρ. 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 74 - Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις - Εξουσιοδοτικές διατάξεις (άρθρο 57 παρ.7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 75 - Κριτήρια επιλογής (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 76 - Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου
      • Άρθρο 77 - Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
      • Άρθρο 78 - Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
     5. ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
      • Άρθρο 79 - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 79Α - Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.
      • Άρθρο 80 - Αποδεικτικά μέσα (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 81 - Επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis) (άρθρο 61 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 82 - Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 83 - Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
     6. ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
      • Άρθρο 84 - Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν (άρθρο 65 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 85 - Περιορισμός του αριθμού των προσφορών και των λύσεων (άρθρο 66 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
     7. ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
      • Άρθρο 86 - Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις (άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 87 - Κοστολόγηση του κύκλου ζωής - Εξουσιοδοτικές διατάξεις (άρθρο 68 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 88 - Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) - Εξουσιοδοτική διάταξη
      • Άρθρο 89 - Δικαιολογητικά σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
      • Άρθρο 90 - Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές
      • Άρθρο 91 - Λόγοι απόρριψης προσφορών
     8. ΕΝΟΤΗΤΑ 8 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
      • Άρθρο 92 - Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής
      • Άρθρο 93 - Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
      • Άρθρο 94 - Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
      • Άρθρο 95 - Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών
      • Άρθρο 96 - Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής - Καταργούμενες διατάξεις
      • Άρθρο 97 - Χρόνος ισχύος προσφορών
     9. ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
      • Άρθρο 98 - Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις έργων
      • Άρθρο 99 - Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
      • Άρθρο 100 - Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών
      • Άρθρο 101 - Αντιστροφή σταδίων αξιολόγησης στην ανοικτή διαδικασία (άρθρο 56 παρ.2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 102 - Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 56 παρ.3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 103 - Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
      • Άρθρο 104 - Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές
      • Άρθρο 105 - Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
      • Άρθρο 106 - Ματαίωση διαδικασίας
    4. ΤΜΗΜΑ IV ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
     1. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
      • Άρθρο 107 - Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρα 74 και 76 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 108 - Δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων (άρθρο 75 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 109 - Αρχές της ανάθεσης συμβάσεων (άρθρο 76 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 109Α - Διαδικασία ανάθεσης
      • Άρθρο 110 - Αποκλειστικές συμβάσεις για ορισμένες υπηρεσίες (άρθρο 77 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
     2. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
      • Άρθρο 111 - Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 112 - Προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις (άρθρο 79 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 113 - Κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών και την επιλογή συμμετεχόντων(άρθρο 80 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 114 - Σύνθεση της κριτικής επιτροπής (άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
      • Άρθρο 115 - Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής(άρθρο 82 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
     3. ΕNOTHTA 3 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
      • Άρθρο 116 - Επιλογή των διαδικασιών
      • Άρθρο 117 - Συνοπτικός διαγωνισμός
      • Άρθρο 117Α - Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας
      • Άρθρο 118 - Απευθείας ανάθεση
      • Άρθρο 118Α - Απευθείας ανάθεση μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace)
      • Άρθρο 119 - Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας - Εξουσιοδοτική διάταξη
      • Άρθρο 120 - Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
      • Άρθρο 121 - Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων
      • Άρθρο 122 - Προκηρύξεις σύμβασης
      • Άρθρο 123 - Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων - Κριτήρια επιλογής
      • Άρθρο 124 - Οικονομικές προσφορές στις δημόσιες συμβάσεις έργων
      • Άρθρο 125 - Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις έργων: ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
      • Άρθρο 126 - Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις έργων: Μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών
      • Άρθρο 127 - Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κάτω από 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο - Δικαστική Προστασία
      • Άρθρο 128 - Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες) για δημόσιες συμβάσεις - Εξουσιοδοτική διάταξη
  2. ΜΕΡΟΣ Β΄ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
   1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
    • Άρθρο 129 - Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία
    • Άρθρο 130 - Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
    • Άρθρο 131 - Υπεργολαβία (άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
    • Άρθρο 132 - Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
    • Άρθρο 133 - Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
   2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
    1. ΤΙΤΛΟΣ 1 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ
     1. ΤΜΗΜΑ Ι
     2. ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
      1. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
       • Άρθρο 136 - Διοίκηση του έργου – Παρακολούθηση και επίβλεψη - Εξουσιοδοτική διάταξη
       • Άρθρο 136A - Διοίκηση του έργου – Παρακολούθηση και επίβλεψη έργων κάτω των ορίων - Μητρώο επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών - Εξουσιοδοτική διάταξη
       • Άρθρο 137 - Υπερημερία κυρίου του έργου
       • Άρθρο 138 - Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου
       • Άρθρο 139 - Διεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου
       • Άρθρο 140 - Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας
       • Άρθρο 141 - Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων
       • Άρθρο 142 - Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης
       • Άρθρο 143 - Κοινοποίηση στον ανάδοχο - Εκπροσώπηση
       • Άρθρο 144 - Σύμπραξη του μελετητή στην κατασκευή - Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη - Εξουσιοδοτική διάταξη
       • Άρθρο 145 - Χρονοδιάγραμμα κατασκευής - Πειθαρχικό αδίκημα
       • Άρθρο 146 - Ημερολόγιο του έργου
       • Άρθρο 147 - Προθεσμίες
       • Άρθρο 148 - Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου
       • Άρθρο 149 - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)
      2. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
       • Άρθρο 150 - Προκαταβολές
       • Άρθρο 151 - Επιμετρήσεις
       • Άρθρο 152 - Λογαριασμοί
       • Άρθρο 153 - Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
       • Άρθρο 154 - Απολογιστικές εργασίες
       • Άρθρο 155 - Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, οι οποίες εκτελούνται πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε.
       • Άρθρο 156 - Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
       • Άρθρο 157 - Βλάβες στα έργα - Αποζημιώσεις
       • Άρθρο 158 - Ποιότητα στα δημόσια έργα. - Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)
       • Άρθρο 159 - Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης
      3. ΕNOTHTA 3 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
      4. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ - ΘΑΝΑΤΟΣ
       • Άρθρο 165 - Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση - Εγκεκριμένος υπεργολάβος - Κατασκευαστική κοινοπραξία
       • Άρθρο 166 - Όροι και διαδικασία υπεργολαβίας
       • Άρθρο 167 - Πτώχευση, θάνατος
      5. ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
       • Άρθρο 168 - Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
       • Άρθρο 169 - Διοικητική παραλαβή για χρήση
       • Άρθρο 170 - Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ ΤΙΜ-ΤΕΜ) Εξουσιοδοτικές διατάξεις
       • Άρθρο 171 - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων
       • Άρθρο 172 - Παραλαβή - Εξουσιοδοτική διάταξη
       • Άρθρο 173 - Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου
      6. ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
       • Άρθρο 174 - Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών
       • Άρθρο 175 - Δικαστική επίλυση διαφορών
       • Άρθρο 176 - Διαιτητική επίλυση διαφορών
      7. ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΑΥΤΟΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
       • Άρθρο 177 - Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία
      8. ΕΝΟΤΗΤΑ 8 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
       • Άρθρο 178 - Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων
       • Άρθρο 179 - Επιθεώρηση των δημοσίων έργων
       • Άρθρο 180 - Ειδικές ρυθμίσεις, έργα άλλων φορέων
       • Άρθρο 181 - Παρεκκλίσεις
    2. ΤΙΤΛΟΣ 2 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ KAI ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
     1. ΤΜΗΜΑ Ι ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
      1. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
       • Άρθρο 182 - Υπογραφή της Σύμβασης
       • Άρθρο 183 - Διοίκηση σύμβασης μελέτης - παροχής τεχνικών υπηρεσιών, έλεγχος επίβλεψη και παρακολούθηση - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
       • Άρθρο 183A - Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών - Εξουσιοδοτική διάταξη
       • Άρθρο 184 - Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα
       • Άρθρο 185 - Ποινικές ρήτρες
       • Άρθρο 186 - Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
       • Άρθρο 187 - Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου
       • Άρθρο 188 - Υποχρεώσεις του αναδόχου - Πρόγραμμα Ποιότητας
       • Άρθρο 189 - Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης - Εξουσιοδοτική διάταξη
      2. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
       • Άρθρο 190 - Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη χωρίς λύση της σύμβασης
       • Άρθρο 191 - Έκπτωση του αναδόχου
       • Άρθρο 192 - Διάλυση της σύμβασης
       • Άρθρο 193 - Ματαίωση της διάλυσης
       • Άρθρο 194 - Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης
       • Άρθρο 195 - Υποκατάσταση του αναδόχου
     2. ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
      • Άρθρο 196 - Τεχνικές προδιαγραφές
      • Άρθρο 197 - Μελέτες εργολαβικών συμβάσεων
      • Άρθρο 198 - Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών - Εξουσιοδοτική διάταξη
      • Άρθρο 199 - Ειδικές ρυθμίσεις
    3. ΤΙΤΛΟΣ 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
     1. ΤΜΗΜΑ Ι ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
      • Άρθρο 200 - Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου
      • Άρθρο 201 - Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης
      • Άρθρο 202 - Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης
      • Άρθρο 203 - Κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου
      • Άρθρο 204 - Ανωτέρα βία
      • Άρθρο 205 - Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
      • Άρθρο 205Α - Δικαστική Επίλυση Διαφορών
     2. ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ
      • Άρθρο 206 - Χρόνος παράδοσης υλικών
      • Άρθρο 207 - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας
      • Άρθρο 208 - Παραλαβή υλικών
      • Άρθρο 209 - Χρόνος παραλαβής υλικών
      • Άρθρο 210 - Ναύλωση - Ασφάλιση
      • Άρθρο 211 - Ανακοίνωση φόρτωσης
      • Άρθρο 212 - Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό
      • Άρθρο 213 - Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση
      • Άρθρο 214 - Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
      • Άρθρο 215 - Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
     3. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
      • Άρθρο 216 - Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας
      • Άρθρο 217 - Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας
      • Άρθρο 218 - Ποινικές ρήτρες
      • Άρθρο 219 - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών
      • Άρθρο 220 - Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση
  3. ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
   • Άρθρο 221 - Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων - Εξουσιοδοτική διάταξη
   • Άρθρο 221Α - Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης
 2. ΒΙΒΛΙΟ II ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ)
  1. ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
   1. ΤΙΤΛΟΣ 1
    1. ΤΜΗΜΑ I ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
     • Άρθρο 222 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     • Άρθρο 223 - Αναθέτουσες αρχές (άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     • Άρθρο 224 - Αναθέτοντες φορείς (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     • Άρθρο 225 - Μεικτές συμβάσεις που καλύπτουν την ίδια δραστηριότητα (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     • Άρθρο 226 - Συμβάσεις που καλύπτουν πολλαπλές δραστηριότητες (άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
    2. ΤΜΗΜΑ II ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
     • Άρθρο 227 - Κοινές διατάξεις (άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     • Άρθρο 228 - Φυσικό αέριο και θερμότητα (άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     • Άρθρο 229 - Ηλεκτρισμός (άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/25)
     • Άρθρο 230 - Ύδωρ (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     • Άρθρο 231 - Υπηρεσίες μεταφορών (άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     • Άρθρο 232 - Λιμένες και αερολιμένες (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     • Άρθρο 233 - Ταχυδρομικές υπηρεσίες (άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     • Άρθρο 234 - Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου και αναζήτηση ή εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων (άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
    3. ΤΜΗΜΑ III ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ
     • Άρθρο 235 - Κατώτατα όρια (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     • Άρθρο 236 - Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
    4. ΤΜΗΜΑ IV ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
     1. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ
      • Άρθρο 237 - Συμβάσεις που ανατίθενται με σκοπό τη μεταπώληση ή τη μίσθωση σε τρίτους (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 238 - Συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που ανατίθενται ή διοργανώνονται με σκοπούς άλλους από την άσκηση μιας από τις οριζόμενες στα άρθρα 228 - 234 δραστηριότητες ή για την άσκηση μιας τέτοιας δραστηριότητας σε τρίτη χώρα (άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 239 - Συμβάσεις που ανατίθενται και διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων (άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 240 - Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών (άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 241 - Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος (άρθρο 22 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     2. Ενότητα 2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ
      • Άρθρο 242 - Συμβάσεις που συνάπτονται από ορισμένους αναθέτοντες φορείς για την αγορά ύδατος και για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας (άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
    5. ΤΜΗΜΑ V ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
     1. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
      • Άρθρο 243 - Άμυνα και ασφάλεια (άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 244 - Μεικτές συμβάσεις που καλύπτουν την ίδια δραστηριότητα και αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 245 - Συμβάσεις που καλύπτουν πολλαπλές δραστηριότητες και αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 246 - Συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια και ανατίθενται ή διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     2. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
      • Άρθρο 247 - Συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών (άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 248 - Συμβάσεις που ανατίθενται σε συνδεδεμένη επιχείρηση (άρθρα 29 και 31 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 249 - Συμβάσεις που ανατίθενται σε κοινοπραξία ή σε αναθέτοντα φορέα που συμμετέχει σε κοινοπραξία (άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     3. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
      • Άρθρο 250 - Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     4. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
      • Άρθρο 251 - Δραστηριότητες άμεσα εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό (άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 252 - Διαδικασία για τη βεβαίωση της δυνατότητας εφαρμογής του άρθρου 251 (άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
   2. ΤΙΤΛΟΣ 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
    • Άρθρο 253 - Αρχές που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
    • Άρθρο 254 - Οικονομικοί φορείς (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
    • Άρθρο 255 - Δικαιούμενοι συμμετοχής - Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη ΣΔΣ και άλλες διεθνείς συμφωνίες (άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
    • Άρθρο 256 - Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
    • Άρθρο 257 - Εχεμύθεια (άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
    • Άρθρο 258 - Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες (άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
    • Άρθρο 259 - Πολιτική Ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 40 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
    • Άρθρο 260 - Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
    • Άρθρο 261 - Ονοματολογίες (άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
    • Άρθρο 262 - Συγκρούσεις συμφερόντων (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
   3. ΤΙΤΛΟΣ 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
    1. ΤΜΗΜΑ Ι ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
     • Άρθρο 263 - Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     • Άρθρο 264 - Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     • Άρθρο 265 - Κλειστή διαδικασία (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     • Άρθρο 266 - Διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού (άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     • Άρθρο 267 - Ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     • Άρθρο 268 - Σύμπραξη καινοτομίας (άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     • Άρθρο 269 - Χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     • Άρθρο 269Α
    2. ΤΜΗΜΑ II ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
     1. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
      • Άρθρο 270 - Δυναμικά συστήματα αγορών (άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 271 - Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί - Εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρο 53 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 272 - Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (άρθρο 54 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     2. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
      • Άρθρο 273 - Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρο 51 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 274 - Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 275 - Περιστασιακές από κοινού διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρο 56 της Οδηγίας 2014/25ΕΕ)
      • Άρθρο 276 - Διαδικασίες σύναψης συβάσεων με αναθέτοντες φορείς από διαφορετικά Κράτη – Μέλη (άρθρο 57 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
    3. ΤΜΗΜΑ III ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
     1. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
      • Άρθρο 277 - Συγκρότηση και τήρηση φακέλου σύμβασης (άρθρο 99 παρ.6 και 100 παρ.2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 278 - Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 279 - Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς
      • Άρθρο 280 - Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 281 - Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης
      • Άρθρο 282 - Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 283 - Σήματα (άρθρο 61 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 284 - Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα (άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 285 - Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών (άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 286 - Εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 287 - Υπεργολαβία (άρθρο 88 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 288 - Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα (άρθρο 65 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 289 - Καθορισμός προθεσμιών (άρθρο 66 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     2. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
      • Άρθρο 290 - Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
      • Άρθρο 291 - Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις (άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 292 - Γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής (άρθρο 68 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 293 - Προκήρυξη σύμβασης (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 294 - Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων (άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 295 - Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης (άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 296 - Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο - Εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 297 - Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 298 - Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων σύμβασης έργων
      • Άρθρο 299 - Προσκλήσεις προς υποψηφίους (άρθρο 74 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 300 - Ενημέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 75 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     3. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
      • Άρθρο 301 - Γενικές αρχές (άρθρο 76 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 302 - Εγγυήσεις - Εξουσιοδοτική διάταξη
     4. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
      • Άρθρο 303 - Συστήματα προεπιλογής (άρθρο 77 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 304 - Κριτήρια ποιοτικής επιλογής (άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 305 - Χρήση των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που προβλέπονται στο Βιβλίο Ι (άρθρο 80 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 306 - Αποκλεισμός Οικονομικού Φορέα
      • Άρθρο 307 - Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 79 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     5. ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
      • Άρθρο 308 - Κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση χρήσης των κριτηρίων αποκλεισμού και ποιοτικής επιλογής του Βιβλίου Ι (παρ. 3 του άρθρου 80 και υποπαράγραφος 2 της παρ. 1, καθώς και υποπαράγραφος 2 της παρ. 2 του άρθρου 79 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 309 - Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 310 - Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 76 παρ. 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     6. ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
      • Άρθρο 311 - Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων (άρθρο 82 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 312 - Κοστολόγηση του κύκλου ζωής (άρθρο 83 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 313 - Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές - Εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρο 84 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 314 - Προσφορές που περιέχουν προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών (άρθρο 85 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 315 - Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας
      • Άρθρο 316 - Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης
      • Άρθρο 317 - Ματαίωση διαδικασίας
    4. ΤΜΗΜΑ IV ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
     1. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΦΕΣΙΕΣ
      • Άρθρο 318 - Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρο 91 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 319 - Δημοσίευση (άρθρο 92 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 320 - Αρχές της ανάθεσης συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρο 93 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 320Α - Διαδικασία ανάθεσης
      • Άρθρο 321 - Συμβάσεις υπηρεσιών ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 94 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     2. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
      • Άρθρο 322 - Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 95 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 323 - Προκηρύξεις και Γνωστοποιήσεις (άρθρο 96 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 324 - Κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών, την επιλογή των συμμετεχόντων και την κριτική επιτροπή (άρθρο 97 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
      • Άρθρο 325 - Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής (άρθρο 98 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
     3. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
      • Άρθρο 326 - Επιλογή των διαδικασιών
      • Άρθρο 327 - Συνοπτικός διαγωνισμός
      • Άρθρο 327Α - Συμβάσεις ήσσονος αξίας
      • Άρθρο 328 - Απευθείας ανάθεση
      • Άρθρο 329 - Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας - Εξουσιοδοτική διάταξη
      • Άρθρο 330 - Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
      • Άρθρο 331 - Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων
      • Άρθρο 332 - Προκήρυξη σύμβασης κάτω των ορίων
      • Άρθρο 333 - Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων
      • Άρθρο 333Α - Έννομη προστασία για συμβάσεις των άρθρων 328 και 329
  2. ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
   • Άρθρο 334 - Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
   • Άρθρο 335 - Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 87 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
   • Άρθρο 336 - Υπεργολαβία (άρθρο 88 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
   • Άρθρο 337 - Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 89 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
   • Άρθρο 338 - Δικαίωμα μονομερούς λύσης σύμβασης (άρθρο 90 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
 3. ΒΙΒΛΙΟ IΙΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
 4. ΒΙΒΛΙΟ IV ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  1. ΤΙΤΛΟΣ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
   • Άρθρο 345 - Πεδίο εφαρμογής
   • Άρθρο 346 - Προστασία κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
  2. ΤΙΤΛΟΣ 2 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
   1. ΤΜΗΜΑ Ι ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
    • Άρθρο 347 - Σύσταση, αρμοδιότητες, έδρα, και νομική φύση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
    • Άρθρο 348 - Συγκρότηση της Αρχής
    • Άρθρο 349 - Λειτουργική ανεξαρτησία
    • Άρθρο 350 - Οικονομική αυτοτέλεια
    • Άρθρο 351 - Πειθαρχικός έλεγχος
    • Άρθρο 352 - Πειθαρχική διαδικασία
    • Άρθρο 353 - Όργανα διοίκησης και λειτουργία της Αρχής
    • Άρθρο 354 - Οργάνωση της Αρχής
    • Άρθρο 355 - Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής
    • Άρθρο 356 - Αρμοδιότητες Προέδρου και Συμβούλων της Αρχής
    • Άρθρο 357 - Προσωπικό - Οργανισμός της Αρχής - Εξουσιοδοτική διάταξη
    • Άρθρο 358 - Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Νομική Υπηρεσία - Εξουσιοδοτική διάταξη
    • Άρθρο 359 - Έκθεση πεπραγμένων
   2. ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
    1. ΜΕΡΟΣ Α΄ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
     • Άρθρο 360 - Δικαίωμα άσκησης προσφυγής
     • Άρθρο 361 - Προθεσμία άσκησης της προσφυγής
     • Άρθρο 362 - Άσκηση προσφυγής - Άσκηση παρέμβασης
     • Άρθρο 363 - Παράβολο - Εξουσιοδοτική διάταξη
     • Άρθρο 364 - Ανασταλτικό αποτέλεσμα
     • Άρθρο 365 - Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής - Εξουσιοδοτική διάταξη
     • Άρθρο 366 - Προσωρινά μέτρα
     • Άρθρο 367 - Διαδικασία λήψης απόφασης συνέπειες αποφάσεων ΑΕΕΠ
    2. ΜΕΡΟΣ Β ΄ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
     • Άρθρο 368 - Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης
     • Άρθρο 369 - Κήρυξη ακυρότητας - Διαδικασία
     • Άρθρο 370 - Δυνατότητα μη κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης. Επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος Εναλλακτικές κυρώσεις
     • Άρθρο 371 - Συνέπειες κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης
  3. ΤΙΤΛΟΣ 3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
   • Άρθρο 372 - Δικαστική προστασία - Αρμόδιο δικαστήριο
   • Άρθρο 373 - Αξίωση αποζημίωσης
  4. ΤΙΤΛΟΣ 4 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   • Άρθρο 374 - Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 5. ΒΙΒΛΙΟ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 1. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α
  1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗ α)ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 6)ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ β) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
  4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΩΝ
  5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
  6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ (παρ. 4 του άρθρου 34)
  7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
  8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
  9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ Ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 69
  10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18
  11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ ΜΗΤΡΩΑ
  12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIIΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 87 (ΟΠΩΣ ΈΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)
  14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙV ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 107
 2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β
  1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗ α) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 6) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ II ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 224 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ II ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 251 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ II ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
  4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 252 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ II ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
  5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΩΝ
  6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
  7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 271 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ II ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ)
  8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
  9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
  10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ [όπως αναφέρεται στην περίπτωση β της παρ. 3 του άρθρου 263 και στο άρθρο 292]
  11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (όπως αναφέρεται στο άρθρο 293)
  12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (όπως αναφέρεται στο άρθρο 294)
  13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIIΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ, ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 299 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ II ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
  14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙV ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 253 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ II ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
  15. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 312 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ II ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
  16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ (όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 337)
  17. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 378 της Οδηγίας
  18. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (όπως αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 300)
  19. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 323)
  20. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 323)
 3. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ
  1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΩΔΙΚΟΙ CPV ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ. (α) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. (9) ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2
 4. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Δ
  1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ 24/2014/ΕΕ
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ 25/2014/ΕΕ