ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡIΘΜ.4412/2016

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ 25/2014/EE

ΟΔΗΓΙΑ 25/2014/EE

ΠΑΡΩΝ ΝΟΜΟΣ

Άρθρο 1 παρ. 1

Άρθρο 1 παρ. 2 εδ. 1 σημείο β και 222 παρ. 1

Άρθρο 1 παρ. 2

Άρθρο 222 παρ. 2

Άρθρο 1 παρ. 4

Άρθρο 222 παρ. 3

Άρθρο 1 παρ. 5

Άρθρο 222 παρ. 4

Άρθρο 1 παρ. 6

Άρθρο 1 παρ. 5

Άρθρο 2 περ. 1

Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 5

Άρθρο 2 περ. 2

Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 6

Άρθρο 2 περ. 3

Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 7

Άρθρο 2 περ. 4

Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 8

Άρθρο 2 περ. 5

Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 9 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 2 περ. 6

Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 11

Άρθρο 2 περ. 7

Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 12

Άρθρο 2 περ. 8

Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 13

Άρθρο 2 περ. 9

Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 14

Άρθρο 2 περ. 10

Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 15

Άρθρο 2 περ. 11

Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 16

Άρθρο 2 περ. 12

Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 17

Άρθρο 2 περ. 13

Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 19

Άρθρο 2 περ. 14

Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 20

Άρθρο 2 περ. 15

Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 21

Άρθρο 2 περ. 16

Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 22

Άρθρο 2 περ. 17

Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 23

Άρθρο 2 περ. 18

Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 24

Άρθρο 2 περ. 19

Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 25

Άρθρο 2 περ. 20

Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 26

Άρθρo 3 παρ. 1

Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 1 υποπερ. α και 223 παρ. 1

Άρθρο 3 παρ. 2

Άρθρο 223 παρ. 2

Άρθρο 3 παρ. 3

Άρθρο 223 παρ. 3

Άρθρο 3 παρ. 4

Άρθρο 223 παρ. 4

Άρθρο 4 παρ. 1

Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 1 υποπερ. β και άρθρο 224 παρ. 1

Άρθρο 4 παρ. 2

Άρθρο 224 παρ. 2

Άρθρο 4 παρ. 3

Άρθρο 224 παρ. 3

Άρθρο 5 παρ. 1

Άρθρο 225 παρ. 1

Άρθρο 5 παρ. 2

Άρθρο 225 παρ. 2

Άρθρο 5 παρ. 3

Άρθρο 225 παρ. 3

Άρθρο 5 παρ. 4

Άρθρο 225 παρ. 4

Άρθρο 5 παρ. 5

Άρθρο 225 παρ. 5

Άρθρο 6 παρ. 1

Άρθρο 226 παρ. 1

Άρθρο 6 παρ. 2

Άρθρο 226 παρ. 2

Άρθρο 6 παρ. 3

Άρθρο 226 παρ. 3

Άρθρο 7

Άρθρο 227

Άρθρο 8 παρ. 1

Άρθρο 228 παρ. 1

Άρθρο 8 παρ. 2

Άρθρο 228 παρ. 2

Άρθρο 9 παρ. 1

Άρθρο 229 παρ. 1

Άρθρο 9 παρ. 2

Άρθρο 229 παρ. 2

Άρθρο 10 παρ. 1

Άρθρο 230 παρ. 1

Άρθρο 10 παρ. 2

Άρθρο 230 παρ. 2

Άρθρο 10 παρ. 3

Άρθρο 230 παρ. 3

Άρθρο 11

Άρθρο 231 παρ. 1

Άρθρο 12

Άρθρο 232

Άρθρο 13 παρ. 1

Άρθρο 233 παρ. 1

Άρθρο 13 παρ. 2

Άρθρο 233 παρ. 2

Άρθρο 14

Άρθρο 234

Άρθρο 15

Άρθρο 235 παρ. 1

Άρθρο 16 παρ. 1

Άρθρο 236 παρ. 1

Άρθρο 16 παρ. 2

Άρθρο 236 παρ. 2

Άρθρο 16 παρ. 3

Άρθρο 236 παρ. 3

Άρθρο 16 παρ. 4

Άρθρο 236 παρ. 4

Άρθρο 16 παρ. 5

Άρθρο 236 παρ. 5

Άρθρο 16 παρ. 6

Άρθρο 236 παρ. 6

Άρθρο 16 παρ. 7

Άρθρο 236 παρ. 7

Άρθρο 16 παρ. 8

Άρθρο 236 παρ. 8

Άρθρο 16 παρ. 9

Άρθρο 236 παρ. 9

Άρθρο 16 παρ. 10

Άρθρο 236 παρ. 10

Άρθρο 16 παρ. 11

Άρθρο 236 παρ. 11

Άρθρο 16 παρ. 12

Άρθρο 236 παρ. 12

Άρθρο 16 παρ. 13

Άρθρο 236 παρ. 13

Άρθρο 16 παρ. 14

Άρθρο 236 παρ. 14

Άρθρο 18 παρ. 1

Άρθρο 237 παρ. 1

Άρθρο 18 παρ. 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 237 παρ. 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 19 παρ. 1

Άρθρο 238 παρ. 1

Άρθρο 19 παρ. 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 238 παρ. 2

Άρθρο 20 παρ. 1

Άρθρο 239 παρ. 1

Άρθρο 20 παρ. 2

Άρθρο 239 παρ. 2

Άρθρο 20 παρ. 3

Άρθρο 239 παρ. 3

Άρθρο 21

Άρθρο 240

Άρθρο 22

Άρθρο 241

Άρθρο 23

Άρθρο 242

Άρθρο 24 παρ. 1

Άρθρο 243 παρ. 1

Άρθρο 24 παρ. 2

Άρθρο 243 παρ. 2

Άρθρο 24 παρ. 3

Άρθρο 243 παρ. 3

Άρθρο 25 παρ. 1

Άρθρο 244 παρ. 1

Άρθρο 25 παρ. 2

Άρθρο 244 παρ. 2

Άρθρο 25 παρ. 3

Άρθρο 244 παρ. 3

Άρθρο 25 παρ. 4

Άρθρο 244 παρ. 4

Άρθρο 26 παρ. 1

Άρθρο 245 παρ. 1

Άρθρο 26 παρ. 2

Άρθρο 245 παρ. 2

Άρθρο 27 παρ. 1

Άρθρο 246 παρ. 1

Άρθρο 27 παρ. 2

Άρθρο 246 παρ. 2

Άρθρο 28 παρ. 1

Άρθρο 247 παρ. 1

Άρθρο 28 παρ. 2

Άρθρο 247 παρ. 2

Άρθρο 28 παρ. 3

Άρθρο 247 παρ. 3

Άρθρο 28 παρ. 4

Άρθρο 247 παρ. 4

Άρθρο 28 παρ. 5

Άρθρο 247 παρ. 5

Άρθρο 29 παρ. 1

Άρθρο 248 παρ. 1

Άρθρο 29 παρ. 2

Άρθρο 248 παρ. 2

Άρθρο 29 παρ. 3

Άρθρο 248 παρ. 3

Άρθρο 29 παρ. 4

Άρθρο 248 παρ. 4

Άρθρο 29 παρ. 5

Άρθρο 248 παρ. 5

Άρθρο 29 παρ. 6

Άρθρο 248 παρ. 6

Άρθρο 30

Άρθρο 249 παρ. 1

Άρθρο 31

Άρθρο 248 παρ. 7 και 249 παρ. 2

Άρθρο 32

Άρθρο 250

Άρθρο 34 παρ. 1

Άρθρο 251 παρ. 1

Άρθρο 34 παρ. 2

Άρθρο 251 παρ. 2

Άρθρο 34 παρ. 3

Άρθρο 251 παρ. 3

Άρθρο 35 παρ. 1

Άρθρο 252 παρ. 1

Άρθρο 35 παρ. 2

Άρθρο 252 παρ. 2

Άρθρο 35 παρ. 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 252 παρ. 3

Άρθρο 35 παρ. 4

Άρθρο 252 παρ. 4

Άρθρο 35 παρ. 5

Άρθρο 252 παρ. 5

Άρθρο 36

Άρθρο 253

Άρθρο 37 παρ. 1

Άρθρο 254 παρ. 1

Άρθρο 37 παρ. 2 πρώτο, δεύτερο, τρίτο και πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 254 παρ. 2

Άρθρο 37 παρ. 3

Άρθρο 254 παρ. 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 38 παρ. 1

Άρθρο 256 παρ. 1 και 2

Άρθρο 38 παρ. 2

Άρθρο 256 παρ. 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 39 παρ. 1

Άρθρο 257 παρ. 1

Άρθρο 39 παρ. 2

Άρθρο 257 παρ. 2

Άρθρο 40 παρ. 1

Άρθρο 258 παρ. 1

Άρθρο 40 παρ. 2

Άρθρο 258 παρ. 2

Άρθρο 40 παρ. 3

Άρθρο 258 παρ. 3

Άρθρο 40 παρ. 4

Άρθρο 258 παρ. 4

Άρθρο 40 παρ. 5

Άρθρο 258 παρ. 5

Άρθρο 40 παρ. 6

Άρθρο 259 παρ. 1 και 2

Άρθρο 41 παρ. 1

Άρθρο 261 παρ. 1

Άρθρο 42

Άρθρο 262

Άρθρο 43

Άρθρο 255 παρ. 2

Άρθρο 44 παρ. 1

Άρθρο 263

Άρθρο 44 παρ. 2

Άρθρο 263 παρ. 1

Άρθρο 44 παρ. 3

Άρθρο 263 παρ. 1

Άρθρο 44 παρ. 4

Άρθρο 263 παρ. 2

Άρθρο 44 παρ. 5

Άρθρο 263 παρ. 3

Άρθρο 45 παρ. 1

Άρθρο 264 παρ. 1

Άρθρο 45 παρ. 2

Άρθρο 264 παρ. 2

Άρθρο 45 παρ. 3

Άρθρο 264 παρ. 3

Άρθρο 45 παρ. 4

Άρθρο 264 παρ. 4

Άρθρο 46 παρ. 1

Άρθρο 265 παρ. 1

Άρθρο 46 παρ. 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 265 παρ. 2

Άρθρο 46 παρ. 2 τρίτο και τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 265 παρ. 2

Άρθρο 47 παρ. 1

Άρθρο 266 παρ. 1

Άρθρο 47 παρ. 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 266 παρ. 2

Άρθρο 47 παρ. 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 266 παρ. 3

Άρθρο 47 παρ. 2 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 266 παρ. 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 48 παρ. 1

Άρθρο 267 παρ. 1

Άρθρο 48 παρ. 2

Άρθρο 267 παρ. 2

Άρθρο 48 παρ. 3

Άρθρο 267 παρ. 3

Άρθρο 48 παρ. 4

Άρθρο 267 παρ. 4

Άρθρο 48 παρ. 5

Άρθρο 267 παρ. 5

Άρθρο 48 παρ. 6

Άρθρο 267 παρ. 6

Άρθρο 48 παρ. 7

Άρθρο 267 παρ. 7

Άρθρο 48 παρ. 8

Άρθρο 267 παρ. 8

Άρθρο 49 παρ. 1

Άρθρο 268 παρ. 1

Άρθρο 49 παρ. 2

Άρθρο 268 παρ. 2

Άρθρο 49 παρ. 3

Άρθρο 268 παρ. 3

Άρθρο 49 παρ. 4

Άρθρο 268 παρ. 4

Άρθρο 49 παρ. 5

Άρθρο 268 παρ. 5

Άρθρο 49 παρ. 6

Άρθρο 268 παρ. 6

Άρθρο 49 παρ. 7

Άρθρο 268 παρ. 7

Άρθρο 50

Άρθρο 269

Άρθρο 51 παρ. 1

Άρθρο 273 παρ. 1

Άρθρο 51 παρ. 2

Άρθρο 273 παρ. 2

Άρθρο 52 παρ. 1

Άρθρο 270 παρ. 1

Άρθρο 52 παρ. 2

Άρθρο 270 παρ. 2

Άρθρο 52 παρ. 3

Άρθρο 270 παρ. 3

Άρθρο 52 παρ. 4

Άρθρο 270 παρ. 4

Άρθρο 52 παρ. 5

Άρθρο 270 παρ. 5

Άρθρο 52 παρ. 6

Άρθρο 270 παρ. 6

Άρθρο 52 παρ. 7

Άρθρο 270 παρ. 7

Άρθρο 52 παρ. 8

Άρθρο 270 παρ. 8

Άρθρο 52 παρ. 9

Άρθρο 270 παρ. 9

Άρθρο 53 παρ. 1

Άρθρο 271 παρ. 1

Άρθρο 53 παρ. 2

Άρθρο 271 παρ. 2

Άρθρο 53 παρ. 3

Άρθρο 271 παρ. 3

Άρθρο 53 παρ. 4

Άρθρο 271 παρ. 4

Άρθρο 53 παρ. 5

Άρθρο 271 παρ. 5

Άρθρο 53 παρ. 6

Άρθρο 271 παρ. 6

Άρθρο 53 παρ. 7

Άρθρο 271 παρ. 7

Άρθρο 53 παρ. 8

Άρθρο 271 παρ. 8

Άρθρο 53 παρ. 9

Άρθρο 271 παρ. 9

Άρθρο 54 παρ. 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 272 παρ. 1

Άρθρο 54 παρ. 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 272 παρ. 2

Άρθρο 54 παρ. 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 272 παρ. 3

Άρθρο 54 παρ. 2

Άρθρο 272 παρ. 4

Άρθρο 54 παρ. 3

Άρθρο 272 παρ. 5

Άρθρο 54 παρ. 4

Άρθρο 272 παρ. 6

Άρθρο 54 παρ. 5

Άρθρο 272 παρ. 7

Άρθρο 54 παρ. 6

Άρθρο 272 παρ. 8

Άρθρο 55 παρ. 1 πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 274 παρ. 1

Άρθρο 55 παρ. 2

Άρθρο 274 παρ. 2

Άρθρο 55 παρ. 3

Άρθρο 274 παρ. 3

Άρθρο 55 παρ. 4

Άρθρο 274 παρ. 4

Άρθρο 56 παρ. 1

Άρθρο 275 παρ. 1

Άρθρο 56 παρ. 2

Άρθρο 275 παρ. 2

Άρθρο 57 παρ. 1

Άρθρο 276 παρ. 1

Άρθρο 57 παρ. 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 276 παρ. 2

Άρθρο 57 παρ. 3

Άρθρο 276 παρ. 3

Άρθρο 57 παρ. 4

Άρθρο 276 παρ. 4

Άρθρο 57 παρ. 5

Άρθρο 276 παρ. 5

Άρθρο 58

Άρθρο 278

Άρθρο 59

Άρθρο 280

Άρθρο 60 παρ. 1

Άρθρο 282 παρ. 1

Άρθρο 60 παρ. 2

Άρθρο 282 παρ. 2

Άρθρο 60 παρ. 3

Άρθρο 282 παρ. 3

Άρθρο 60 παρ. 4

Άρθρο 282 παρ. 4

Άρθρο 60 παρ. 5

Άρθρο 282 παρ. 5

Άρθρο 60 παρ. 6

Άρθρο 282 παρ. 6

Άρθρο 61 παρ. 1

Άρθρο 283 παρ. 1

Άρθρο 61 παρ. 2

Άρθρο 283 παρ. 2

Άρθρο 62 παρ. 1

Άρθρο 284 παρ. 1

Άρθρο 62 παρ. 2

Άρθρο 284 παρ. 2

Άρθρο 62 παρ. 3

Άρθρο 284 παρ. 3

Άρθρο 63 παρ. 1

Άρθρο 285 παρ. 1

Άρθρο 63 παρ. 2

Άρθρο 285 παρ. 2

Άρθρο 64 παρ. 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 286 παρ. 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 64 παρ. 1 δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 286 παρ. 1 τρίτο εδάφιο και παρ. 2

Άρθρο 64 παρ. 2

Άρθρο 286 παρ. 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 65 παρ. 1

Άρθρο 288 παρ. 1

Άρθρο 65 παρ. 2

Άρθρο 288 παρ. 2

Άρθρο 65 παρ. 3

Άρθρο 288 παρ. 3

Άρθρο 65 παρ. 4

Άρθρο 288 παρ. 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 66 παρ. 1

Άρθρο 289 παρ. 1

Άρθρο 66 παρ. 2

Άρθρο 289 παρ. 2

Άρθρο 66 παρ. 3

Άρθρο 289 παρ. 3

Άρθρο 67 παρ. 1

Άρθρο 291 παρ. 1

Άρθρο 67 παρ. 2

Άρθρο 291 παρ. 2

Άρθρο 68 παρ. 1

Άρθρο 292 παρ. 1

Άρθρο 68 παρ. 2

Άρθρο 292 παρ. 2

Άρθρο 69

Άρθρο 293

Άρθρο 70 παρ. 1

Άρθρο 294 παρ. 1

Άρθρο 70 παρ. 2 πλην τρίτου και τέταρτου εδαφίου

Άρθρο 294 παρ. 2

Άρθρο 70 παρ. 3 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 294 παρ. 3

Άρθρο 70 παρ. 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 294 παρ. 4

Άρθρο 70 παρ. 4

Άρθρο 294 παρ. 5

Άρθρο 71 παρ. 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 295 παρ. 1

Άρθρο 71 παρ. 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 295 παρ. 2

Άρθρο 71 παρ. 3

Άρθρο 295 παρ. 3

Άρθρο 71 παρ. 5

Άρθρο 295 παρ. 4

Άρθρο 71 παρ. 6

Άρθρο 295 παρ. 5

Άρθρο 72 παρ. 1

Άρθρο 296 παρ. 2

Άρθρο 72 παρ. 2

Άρθρο 296 παρ. 3

Άρθρο 72 παρ. 3

Άρθρο 296 παρ. 4

Άρθρο 73 παρ. 1

Άρθρο 297 παρ. 1

Άρθρο 73 παρ. 2

Άρθρο 297 παρ. 2

Άρθρο 74 παρ. 1

Άρθρο 299 παρ. 1

Άρθρο 74 παρ. 2

Άρθρο 299 παρ. 2

Άρθρο 75 παρ. 1

Άρθρο 300 παρ. 1

Άρθρο 75 παρ. 2

Άρθρο 300 παρ. 2

Άρθρο 75 παρ. 3

Άρθρο 300 παρ. 3

Άρθρο 75 παρ. 4

Άρθρο 300 παρ. 4

Άρθρο 75 παρ. 5

Άρθρο 300 παρ. 5

Άρθρο 75 παρ. 6

Άρθρο 300 παρ. 6

Άρθρο 76 παρ. 1

Άρθρο 301 παρ. 1

Άρθρο 76 παρ. 2

Άρθρο 301 παρ. 2

Άρθρο 76 παρ. 3

Άρθρο 301 παρ. 3

Άρθρο 76 παρ. 4

Άρθρο 310

Άρθρο 76 παρ. 5

Άρθρο 301 παρ. 4

Άρθρο 76 παρ. 6

Άρθρο 301 παρ. 5

Άρθρο 76 παρ. 7

Άρθρο 301 παρ. 6

Άρθρο 77 παρ. 1

Άρθρο 303 παρ. 1

Άρθρο 77 παρ. 2

Άρθρο 303 παρ. 2

Άρθρο 77 παρ. 3

Άρθρο 303 παρ. 3

Άρθρο 77 παρ. 4

Άρθρο 303 παρ. 4

Άρθρο 77 παρ. 5

Άρθρο 303 παρ. 5

Άρθρο 77 παρ. 6

Άρθρο 303 παρ. 6

Άρθρο 78 παρ. 1

Άρθρο 304 παρ. 1

Άρθρο 78 παρ. 2

Άρθρο 304 παρ. 2

Άρθρο 79 παρ. 1

Άρθρο 307 παρ. 1 και 308 παρ. 2

Άρθρο 79 παρ. 2

Άρθρο 307 παρ. 2 και 308 παρ. 2

Άρθρο 79 παρ. 3

Άρθρο 307 παρ. 3

Άρθρο 80 παρ. 1

Άρθρο 305 παρ. 1

Άρθρο 80 παρ. 2

Άρθρο 305 παρ. 2

Άρθρο 80 παρ. 3

Άρθρο 308 παρ. 1

Άρθρο 81 παρ. 1

Άρθρο 309 παρ. 1

Άρθρο 81 παρ. 2

Άρθρο 309 παρ. 2

Άρθρο 81 παρ. 3

Άρθρο 309 παρ. 3

Άρθρο 82 παρ. 1

Άρθρο 311 παρ. 1

Άρθρο 82 παρ. 2

Άρθρο 311 παρ. 2

Άρθρο 82 παρ. 3

Άρθρο 311 παρ. 3

Άρθρο 82 παρ. 4

Άρθρο 311 παρ. 4

Άρθρο 82 παρ. 5

Άρθρο 311 παρ. 5 πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 83 παρ. 1

Άρθρο 312 παρ. 1

Άρθρο 83 παρ. 2

Άρθρο 312 παρ. 2

Άρθρο 83 παρ. 3, πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 312 παρ. 3

Άρθρο 84 παρ. 1

Άρθρο 313 παρ. 1

Άρθρο 84 παρ. 2

Άρθρο 313 παρ. 2

Άρθρο 84 παρ. 3

Άρθρο 313 παρ. 3

Άρθρο 84 παρ. 4

Άρθρο 313 παρ. 4

Άρθρο 84 παρ. 5

Άρθρο 313 παρ. 6

Άρθρο 85 παρ. 1

Άρθρο 314 παρ. 1

Άρθρο 85 παρ. 2

Άρθρο 314 παρ. 2

Άρθρο 85 παρ. 3

Άρθρο 314 παρ. 3

Άρθρο 85 παρ. 4

Άρθρο 314 παρ. 4

Άρθρο 87

Άρθρο 335 παρ. 1,2 και 3

Άρθρο 88 παρ. 1

Άρθρο 336 παρ. 1

Άρθρο 88 παρ. 2

Άρθρο 287

Άρθρο 88 παρ. 3

Άρθρο 336 παρ. 2

Άρθρο 88 παρ. 4

Άρθρο 336 παρ. 3

Άρθρο 88 παρ. 5 πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 336 παρ. 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 88 παρ. 5 τέταρτο και πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 336 παρ. 7

Άρθρο 88 παρ. 5 έκτο εδάφιο

Άρθρο 336 παρ. 4 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 88 παρ. 5 έβδομο εδάφιο

Άρθρο 336 παρ. 4 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 88 παρ. 6 περ. β

Άρθρο 336 παρ. 5 και 6

Άρθρο 88 παρ. 8

Άρθρο 336 παρ. 7

Άρθρο 89 παρ. 1

Άρθρο 337 παρ. 1

Άρθρο 89 παρ. 2

Άρθρο 337 παρ. 2

Άρθρο 89 παρ. 3

Άρθρο 337 παρ. 3

Άρθρο 89 παρ. 4

Άρθρο 337 παρ. 4

Άρθρο 89 παρ. 5

Άρθρο 337 παρ. 5

Άρθρο 90

Άρθρο 338

Άρθρο 91

Άρθρο 318 παρ. 1

Άρθρο 92 παρ. 1

Άρθρο 319 παρ. 1

Άρθρο 92 παρ. 2

Άρθρο 319 παρ. 2

Άρθρο 92 παρ. 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 319 παρ. 3

Άρθρο 92 παρ. 4

Άρθρο 319 παρ. 3

Άρθρο 93 παρ. 1

Άρθρο 318 παρ. 1 και 3

Άρθρο 93 παρ. 2

Άρθρο 320

Άρθρο 94 παρ. 1

Άρθρο 321 παρ. 1

Άρθρο 94 παρ. 2

Άρθρο 321 παρ. 2

Άρθρο 94 παρ. 3

Άρθρο 321 παρ. 3

Άρθρο 94 παρ. 4

Άρθρο 321 παρ. 4

Άρθρο 95 παρ. 1

Άρθρο 322 παρ. 1

Άρθρο 95 παρ. 2

Άρθρο 322 παρ. 2

Άρθρο 96 παρ. 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 323 παρ. 1

Άρθρο 96 παρ. 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 323 παρ. 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 96 παρ. 2

Άρθρο 323 παρ. 3

Άρθρο 96 παρ. 3

Άρθρο 323 παρ. 4

Άρθρο 96 παρ. 4

Άρθρο 323 παρ. 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 97 παρ. 1

Άρθρο 324 παρ. 1

Άρθρο 97 παρ. 2

Άρθρο 324 παρ. 2

Άρθρο 97 παρ. 3

Άρθρο 324 παρ. 3

Άρθρο 97 παρ. 4

Άρθρο 324 παρ. 4

Άρθρο 98 παρ. 1

Άρθρο 325 παρ. 1

Άρθρο 98 παρ. 2

Άρθρο 325 παρ. 2

Άρθρο 98 παρ. 3

Άρθρο 325 παρ. 3

Άρθρο 98 παρ. 4

Άρθρο 325 παρ. 4

Άρθρο 98 παρ. 5

Άρθρο 325 παρ. 5

Άρθρο 98 παρ. 6

Άρθρο 325 παρ. 6

Άρθρο 99 παρ. 1

Άρθρο 340

Άρθρο 99 παρ. 2

Άρθρο 340 παρ. 1

Άρθρο 99 παρ. 3

Άρθρο 340 παρ. 2

Άρθρο 99 παρ. 4

Άρθρο 340 παρ. 3

Άρθρο 99 παρ. 5

Άρθρο 340 παρ. 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 99 παρ. 6

Άρθρο 277 παρ. 3 περ. στ και παρ. 5

Άρθρο 100 παρ. 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 341 παρ. 1

Άρθρο 100 παρ. 2

Άρθρο 277 παρ. 1,2,3 περ. ε και παρ. 4

Άρθρο 100 παρ. 3

Άρθρο 341 παρ. 3

Άρθρο 101 παρ. 1

Άρθρο 342 παρ. 1

Άρθρο 101 παρ. 2

Άρθρο 342 παρ. 2

Άρθρο 102 παρ. 1

Άρθρο 343 παρ. 1

Άρθρο 102 παρ. 2

Άρθρο 343 παρ. 2

Άρθρο 106 παρ. 1

Άρθρο 379 παρ. 1

Άρθρο 106 παρ. 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 379 παρ. 2

Άρθρο 106 παρ. 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 376 παρ. 11

Άρθρο 106 παρ. 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 379 παρ. παρ. 1,2 και 376 παρ. 11

Άρθρο 106 παρ. 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 340 παρ. 4