Νόμος 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016)

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)Μέσω του ιστοτόπου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και στην ιστοσελίδα www.eaadhsy.gr/n4412, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:Η ιστοσελίδα "eaadhsy.gr/n4412" συντηρείται και υποστηρίζεται από τη "Διεύθυνση Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημ.Συμβάσεων & Ηλ.Υποστήριξης" της ΕΑΔΗΣΥ.

Τελευταία ενημέρωση:
02-05-2023
με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του Ν.4412/2016 βάσει των διατάξεων των:
Ν.4903/2022 (Α΄ 46),
Ν.4912/2022 (Α' 59), Ν.4914/2022 (Α' 61), Ν.4955/2022 (Α' 139), Ν.4965/2022 (Α' 162), Ν.5002/2022 (Α' 228), Ν.5016/2023 (Α' 21), Ν.5036/2023 (Α' 77), Ν.5039/2023 (Α' 83), Ν.5043/2023 (Α' 91)

Λοιπές χρωματικές ενδείξεις:
- τροποποιήσεις του Ν.4412/2016 βάσει των διατάξεων του Ν.4782/2021 (Α΄ 36) με έναρξη ισχύος 1/9/2021 και 1/3/2022
- τροποποιήσεις του Ν.4412/2016 βάσει των διατάξεων Ν.4782/2021 (Α΄ 36) με έναρξη ισχύος 1/6/2021
- προγενέστερες τροποποιήσεις του Ν.4412/2016, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Ν.4782/2021 (Α΄ 36) με έναρξη ισχύος 9/3/2021

Επιστροφή στην αρχική σελίδα της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΑΔΗΣΥ