Νόμος 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016)

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)Μέσω του ιστοτόπου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και στην ιστοσελίδα www.eaadhsy.gr/n4412, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:Η ιστοσελίδα "eaadhsy.gr/n4412" συντηρείται και υποστηρίζεται από τη "Διεύθυνση Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημ.Συμβάσεων & Ηλ.Υποστήριξης" της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Τελευταία ενημέρωση: 14-05-2021, με ενσωματωμένες τις αλλαγές του Ν.4782/2021 (Α΄ 36) με ημερομηνία ισχύος 9/3/2021
Επιστροφή στην αρχική σελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΑΑΔΗΣΥ