LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - art4605_53_29

Ευρετήριο Άρθρου

Άρθρο 29

Συνεδριάσεις της Αρχής

1. Η Αρχή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα και έκτακτα με απόφαση του Προέδρου ή αν το ζητήσουν τέσσερα (4) τουλάχιστον τακτικά μέλη της. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, και εφόσον υπάρχει ανάγκη να ληφθεί απόφαση, ο Πρόεδρος της Αρχής συγκαλεί αμέσως την Αρχή χωρίς την τήρηση προδικασίας.
2. Στις συνεδριάσεις της Αρχής μετέχουν τα τακτικά μέλη της. Οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών καλούνται, αντ΄ αυτών, σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του αντίστοιχου τακτικού.
Σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού απαρτίας λόγω κωλύματος οποιασδήποτε φύσεως μέλους ή αναπληρωματικού μέλους, προς επέλευση της προβλεπόμενης απαρτίας, ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί αναπληρωτές άλλων μελών της Αρχής, κατά τη σειρά διορισμού τους, ανεξαρτήτως αν συμμετέχει στη συνεδρίαση το μέλος το οποίο αναπληρώνουν.
3. Με απόφαση του Προέδρου, τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν σε συνεδριάσεις της Αρχής, ανεξάρτητα από την παράλληλη παρουσία του τακτικού μέλους χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη. Στην περίπτωση αυτή τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να μετέχουν και στο τελικό στάδιο της διαλογικής συζήτησης.
Στις συνεδριάσεις μπορεί να καλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου και να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Γενικός Διευθυντής ή και ο Νομικός Σύμβουλος της Αρχής. Ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί να παραστούν κατά τη συζήτηση ειδικών θεμάτων και μέλη του προσωπικού της Αρχής ή τρίτοι, εκπρόσωποι του Δημοσίου ή αλλοδαπών αρχών, δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και επαγγελματικών οργανώσεων, καθώς και εμπειρογνώμονες.
Χρέη γραμματέα ασκεί μέλος του διοικητικού προσωπικού της Αρχής που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της. Σε περίπτωση κωλύματος, τον Γραμματέα αναπληρώνει προσωρινά μέλος του διοικητικού ή επιστημονικού προσωπικού της Αρχής που ορίζεται για συγκεκριμένη συνεδρίαση ή διάστημα.
4. Οι συνεδριάσεις της Αρχής συγκαλούνται στην έδρα της. Με απόφασή της, η Αρχή μπορεί να συνεδριάσει οπουδήποτε αλλού εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Οι συνεδριάσεις της Αρχής είναι μυστικές, εκτός αν άλλως αποφασιστεί από την Αρχή για συγκεκριμένο ζήτημα με αιτιολογημένη απόφαση.
5. Την σχετική πρόσκληση απευθύνει στα μέλη ο Πρόεδρος δύο (2) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση. Σε αυτήν αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά καθορίζονται από τον Πρόεδρο ή από τα τακτικά μέλη που ζητούν να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση καθορίζεται και το αν είναι δυνατή η συμμετοχή των μελών με τηλεδιάσκεψη.
6. Το Γραφείο Προέδρου της Αρχής κοινοποιεί την πρόσκληση στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας ή τηλεφωνικής επικοινωνίας. Μαζί με την πρόσκληση κοινοποιείται και η εισήγηση, εφόσον υπάρχει. Αν τακτικό μέλος της Αρχής κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως το Γραφείο Προέδρου της Αρχής με κάθε πρόσφορο μέσο, οπότε, στην περίπτωση αυτή καλείται ο αναπληρωτής του. Κλήση στα τακτικά μέλη δεν απαιτείται, αν ο Πρόεδρος έχει ορίσει ημέρα και ώρα τακτικής συνεδρίασης της Αρχής. Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε περιπτώσεις έκτακτης συνεδρίασης της Αρχής.
7. Κατ΄ εξαίρεση, εφόσον συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις, η πρόσκληση των μελών μπορεί να γίνει τηλεφωνικά και χωρίς τήρηση της προθεσμίας της παραγράφου 5, αλλά με σχετική καταχώριση σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στο Γραφείο Προέδρου της Αρχής.
8. Έλλειψη της πρόσκλησης, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πλημμέλειές της θεραπεύονται και η Αρχή συνεδριάζει νόμιμα εάν το μέλος ή τα μέλη που δεν προσκλήθηκαν ή προσκλήθηκαν πλημμελώς παρίστανται και δεν αντιλέγουν στη συνεδρίαση.
9. Εφόσον μέλος της Αρχής έχει δηλώσει εγγράφως κώλυμα συμμετοχής σε συνεδριάσεις που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, δεν απαιτείται πρόσκληση του μέλους αυτού στις συνεδριάσεις της εν λόγω περιόδου.
10. Αν κάποια από τα μέλη της Αρχής εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο και εφόσον τα λοιπά μέλη μαζί με τους αναπληρωτές των μελών που εξέλειψαν ή αποχώρησαν επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, η Αρχή μπορεί να λειτουργήσει. Ο μη διορισμός ή η ανυπαρξία αναπληρωματικού μέλους δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της συγκροτήσεως της Αρχής. Μέλος που εκλείψει ή αποχωρήσει αντικαθίσταται με μέλος με θητεία πέντε (5) ετών. Το αυτό ισχύει και για τα αναπληρωματικά μέλη.
Η νομιμότητα της σύνθεσης της Αρχής δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλλαγή των μετεχόντων μελών σε διαδοχικές συνεδριάσεις. Αν η συζήτηση της υπόθεσης διαρκεί περισσότερες από μία συνεδριάσεις, η απόφαση λαμβάνεται από τα μέλη που μετέχουν στην τελευταία συνεδρίαση, αφού προηγουμένως, τα μέλη που δεν μετείχαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις ενημερωθούν πλήρως ως προς τα ουσιώδη σημεία των κατ` αυτές συζητήσεων.
11. Η Αρχή συνεδριάζει νομίμως όταν παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Παρών θεωρείται και το μέλος που μετέχει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον κατά την κρίση του Προέδρου της Αρχής η φύση της υπόθεσης επιτρέπει την κατά αυτόν τον τρόπο αποτελεσματική συμμετοχή του.
12. Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορεί να συζητηθεί εάν συμφωνούν τα παριστάμενα μέλη.
13. Η συζήτηση αρχίζει με την ανάγνωση της έκθεσης του εισηγητή, εφόσον υπάρχει. Στη συνέχεια δίδεται ο λόγος στους τυχόν παριστάμενους τρίτους, οι οποίοι κατόπιν αποχωρούν.