Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ-ΥΑ 5143/5.12.2014

Εκδόθηκε η απόφαση 5143 (Β' 3335/2014) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) όπως ισχύει».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
Α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) − Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2.β) του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και την παράγραφο 5 του άρθρου 61 του Ν. 4146/2013 (Α΄ 90) και ισχύει.
Β) Του μέρους Β΄ του νόμου 4281/2014 (Α΄ 160), "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις".
Γ) Του Π.Δ. 59/2007 (Α΄ 63) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε».
Δ) Του Π.Δ. 60/2007 (Α΄ 64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
Ε) Του Π.Δ. 122/2012 (Α΄ 215) «Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)».
ΣΤ) Του Π.Δ. 123/2012 (Α΄ 216) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)».
Ζ) Του Π.Δ. 43/2013 (Α΄ 80) «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ».
Η) Του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 98)".
Θ) Του Π.Δ. 155/2013 (ΦΕΚ 245 Α΄) "Τροποποίηση του αριθμ. 151/1998 Π.Δ/τος (Α΄ 116) – Διαδικασία εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου".
2. Τη με αριθμ. Υ48/9.7.12 απόφαση του Πρωθυπουργού "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα" (Β΄ 2105).
3. Τη με αριθμ. 44009/ΔΕ 5154−8/10/2013 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης με θέμα "Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα τη Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών".
4. Την από 1125−5/3/2014 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων περί της ανάγκης καθορισμού του τρόπου, του χρόνου και των διαδικαστικών λεπτομερειών υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204).
5. Την αριθμ. 109/2014 απόφαση, που ελήφθη κατά την 27η Συνεδρίαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού Αρχής ή του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού, τον τρόπο και τον χρόνο παρακράτησης και απόδοσης, καθώς και τις λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την ορθή εφαρμογή της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204), όπως ισχύει, σύμφωνα με τα παρακάτω:

Άρθρο 1
Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται οι ορισμοί που παρατίθενται στις παραγράφους 2 έως 9.
2. Ο όρος «Αναθέτουσα αρχή» έχει την έννοια της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Π.Δ. 60/2007 (Α΄ 64).
3. Ο όρος «Αναθέτων φορέας» έχει την έννοια του άρθρου 3 του Π.Δ. 59/2007 (Α΄ 63).
4. Ως «Κεντρική αρχή προμηθειών» νοείται μια αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια της παραγράφου 2, η οποία αποκτά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς ή αναθέτει δημόσιες συμβάσεις ή συνάπτει συμφωνίες − πλαίσιο για έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς.
5. «Δημόσια σύμβαση» είναι κάθε σύμβαση έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών κατά την έννοια της παραγράφου 2, στοιχ. α, β, γ, δ του άρθρου 2 του Π.Δ. 59/2007 (Α΄ 63) και της παραγράφου 2, στοιχ. α,β,γ,δ του άρθρου 2 του Π.Δ. 60/2007 (Α΄ 64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ ΕΚ αντίστοιχα), πλην όσων εξαιρούνται λόγω είδους ή αντικειμένου από το πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 59/2007 (Α΄ 63), δυνάμει των άρθρων 18 έως 23 αυτού και του Π.Δ. 60/2007 (Α΄ 64), δυνάμει των άρθρων 10 έως 15 αυτού, και της οποίας το αντικείμενο περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα XVII A και XVII B του Π.Δ. 59/2007 και στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ Α και Β του Π.Δ. 60/2007. Για την αντιστοίχιση των έργων, υπηρεσιών και προμηθειών που αναφέρονται στα παραρτήματα αυτά, έχει εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV). Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ως δημόσιες συμβάσεις νοούνται ιδίως:
α) οι συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων υπό την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 60/2007 (Α΄ 63),
β) οι εκτελεστικές δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτονται μέσω συμφωνιών− πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών,
γ) οι δημόσιες συμβάσεις με αντικείμενο νέες ή συμπληρωματικές εργασίες, υπηρεσίες ή προμήθειες, που συνάπτονται σε συνέχεια αρχικής δημόσιας σύμβασης,
δ) οι δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, ταχυδρομικών υπηρεσιών, φυσικού αερίου και λοιπές συμβάσεις παρόμοιας φύσεως,
ε) Προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει των άρθρων 100 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), 22 του Ν. 3614/2007 (Α΄ 267) και 3 του Ν. 3316/2005 (Α΄ 42), καθώς και κάθε άλλης παρόμοιας φύσης συμφωνία ή σύμβαση μεταξύ αναθετουσών αρχών, εφόσον από τους όρους αυτών προβλέπεται η καταβολή οικονομικού ή άλλης φύσεως ανταλλάγματος στον εντολοδόχο φορέα.
στ) οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την μετατόπιση των δικτύων των οργανισμών κοινής ωφέλειας που συνάπτονται μεταξύ αυτών και αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα,
ζ) οι συμβάσεις Σύμπραξης Δημόσιου − Ιδιωτικού Τομέα του Ν. 3389/2005 (Α΄ 232).
6. «Συμφωνία − πλαίσιο» είναι μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών / αναθέτοντων φορέων και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά στις τιμές και, ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες ποσότητες.
7. «Δυναμικό σύστημα αγορών» είναι μια καθ' ολοκληρίαν ηλεκτρονική διαδικασία για αγορές τρέχουσας χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιμα στην αγορά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντος φορέα και είναι περιορισμένη χρονικά και ανοικτή καθ' όλη τη διάρκειά της σε κάθε οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων.
8. «Ανάδοχος» είναι ο οικονομικός φορέας που έχει συνάψει δημόσια σύμβαση με αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα ή κεντρική αρχή προμηθειών. Ο όρος «οικονομικός φορέας» καλύπτει ταυτόχρονα τις έννοιες «προμηθευτής», «εργολήπτης» και «πάροχος υπηρεσιών» και χρησιμοποιείται μόνο για λόγους απλούστευσης του κειμένου.
9. «Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ» είναι η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204). 10. Από την έναρξη ισχύος του Μέρους Β΄ του Ν. 4281/2014 (Α΄ 160), σύμφωνα με το άρθρο 201 παρ. 1 αυτού, όπου στις προηγούμενες παραγράφους γίνεται αναφορά στις διατάξεις των Π.Δ. 59/2007 (Α 63) και Π.Δ. 60/2007 (Α΄ 64), νοείται ως αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις του Μέρους Β΄ του Ν. 4281/2014.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπό την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 1, που έχουν συναφθεί από αναθέτουσα αρχή / αναθέτοντα φορέα ή κεντρική αρχή προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4013/2011, όπως ισχύουν, έναντι συμβατικού ανταλλάγματος που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των 2.500 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Ειδικοί Λογαριασμοί, ίδιοι πόροι, επιχορήγηση κ.λπ.).
2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που υπάγονται στο Ν. 3978/2011 (Α΄ 137), ή που εξαιρούνται σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 του νόμου αυτού, καθώς και σε αυτές που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και που έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια στρατιωτικού και ευαίσθητου εξοπλισμού, καθώς και έργα, προμήθειες και υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με τον εξοπλισμό αυτό κτλ. Οι δημόσιες συμβάσεις που δεν συνδέονται άμεσα με την προμήθεια στρατιωτικού ή ευαίσθητου εξοπλισμού ή υπηρεσίες σχετικές με τον τομέα της άμυνας, υπάγονται στην κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 3
Τρόπος υπολογισμού

1. Η κράτηση υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή 0,10% επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων. Επίσης, υπολογίζεται επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος προαιρέσεως, προ φόρων και κρατήσεων, είτε αυτό ασκείται μέσω διοικητικής εντολής είτε μέσω σύμβασης.
2. Σε περίπτωση όπου στη σύμβαση δεν αναφέρεται το συμβατικό τίμημα, η κράτηση υπολογίζεται με την εφαρμογή του συντελεστή της παραγράφου 1 επί του ποσού που αναγράφεται στη σχετική απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ή τη Συλλογική Απόφαση Έργου ή Μελέτης που εκδίδεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του νόμου 2362/1995 (Α΄ 247) και του άρθρου 6 του Ν.Δ. 2957/1954 (Α΄ 186), όπως ισχύουν, αν πρόκειται για έργο ή προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
3. Ειδικά, στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων, η κράτηση υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας της σύμβασης (συμβατικό αντάλλαγμα) κατά την σύναψή της, ήτοι του συνολικού κύκλου εργασιών του παραχωρησιούχου καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τους χρήστες των έργων, των πληρωμών ή οιωνδήποτε χρηματοοικονομικών πλεονεκτημάτων οιασδήποτε μορφής τα οποία καταβάλλει η αναθέτουσα αρχή / αναθέτοντας φορέας ή άλλη δημόσια αρχή προς τον παραχωρησιούχο κά, εν είδη Χρηματοδοτικής Συμβολής), εκτός ΦΠΑ, για την εκτέλεση των έργων και των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και των παρεπόμενων προμηθειών αυτών των έργων και υπηρεσιών.
4. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο μίας διαδικασίας ανάθεσης συνάπτονται περισσότερες δημόσιες συμβάσεις κατά τμήματα ενός έργου, προμήθειας, ή αγοράς υπηρεσιών, η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε επιμέρους σύμβασης.
5. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο μίας συμφωνίας − πλαίσιο ή ενός δυναμικού συστήματος αγορών, συνάπτονται περισσότερες εκτελεστικές δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε επιμέρους εκτελεστικής σύμβασης.
6. Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις αορίστου χρόνου, ή στην περίπτωση που η διάρκειά τους δεν μπορεί να προσδιορισθεί, η αξία τους ορίζεται ως το γινόμενο του μηνιαίου τιμήματος επί 48 και η κράτηση υπολογίζεται επί του γινομένου αυτού.
7. Στις δημόσιες συμβάσεις ασφαλιστικών, τραπεζικών ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, ο υπολογισμός της κράτησης πραγματοποιείται ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης ως εξής:
α) αν πρόκειται για ασφαλιστικές υπηρεσίες, επί του συνολικού καταβλητέου ασφάλιστρου ή/και του ποσού που αντιστοιχεί σε τυχόν άλλους τρόπους αμοιβής.
β) αν πρόκειται για τραπεζικές ή άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, επί του συνολικού ποσού του τιμήματος, στο οποίο περιλαμβάνονται οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι τόκοι, καθώς και τυχόν άλλοι τρόποι αμοιβής.
8. Σε περίπτωση συμπληρωματικών συμβάσεων, η κράτηση υπολογίζεται με τον αυτό ως άνω συντελεστή της παραγράφου 1 επί του συνολικού ποσού του συμβατικού τιμήματος της συμπληρωματικής σύμβασης ή του ποσού που αναγράφεται στην απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. Στην περίπτωση που το συμβατικό τίμημα της αρχικής σύμβασης είναι μικρότερο από το ποσό των 2.500 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και συνάπτεται συμπληρωματική σύμβαση της οποίας το συμβατικό τίμημα, αθροιζόμενο με αυτό της αρχικής, υπερβαίνει το ποσό των 2.500 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η κράτηση υπολογίζεται επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος της αρχικής και της συμπληρωματικής σύμβασης.

Άρθρο 4
Τρόπος παρακράτησης

1. Υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση της κράτησης είναι ο φορέας που πραγματοποιεί την πληρωμή και η παρακράτηση πραγματοποιείται με την εφαρμογή του συντελεστή 0,10% επί του ποσού κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων, που καταβάλλεται σε εξόφληση του συμβατικού ανταλλάγματος αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης ή εκτελεστικής σύμβασης που συνάπτεται βάσει συμφωνίας − πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών.
2. Στην περίπτωση συμβάσεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 3, το ποσό κράτησης που αντιστοιχεί στην αρχική σύμβαση παρακρατείται από την πρώτη πληρωμή της συμπληρωματικής σύμβασης, για δε την κράτηση που αντιστοιχεί στην συμπληρωματική σύμβαση εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.
3. Σε περίπτωση που η καταβολή του συμβατικού ανταλλάγματος πραγματοποιείται μέσω Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ή Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), στο σχετικό χρηματικό ένταλμα αναγράφεται το ποσό της κράτησης και αποδίδεται στον λογαριασμό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. που τηρείται στη Τράπεζα της Ελλάδος.
4. Αν η καταβολή του συμβατικού ανταλλάγματος πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (π.χ. σύμβαση έργου), η παρακράτηση γίνεται στην κατάσταση πληρωμής, με την εφαρμογή του συντελεστή 0,10% επί του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε πληρωμή, προ φόρων και κρατήσεων και αποδίδεται στον λογαριασμό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. της παραγράφου 1 του Άρθρου 5.
5. Στην περίπτωση συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων, όπου μέρος του συμβατικού ανταλλάγματος καταβάλλεται μέσω Χρηματοδοτικής Συμβολής της αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντα φορέα ή οιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής προς τον παραχωρησιούχο, η κράτηση αποδίδεται με το ακόλουθο τρόπο: Το ποσό της κράτησης που αντιστοιχεί στο σύνολο του συμβατικού ανταλλάγματος του έργου παραχώρησης παρακρατείται από το ποσό που αντιστοιχεί στην Χρηματοδοτική Συμβολή της αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντα φορέα ή της άλλης δημόσιας αρχή προς τον παραχωρησιούχο τμηματικά, από κάθε προβλεπόμενη δόση, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο :

Ποσό παρακράτησης προς απόδοση = (Σ.Α. * 0.10%) * (Δ.Χ.Σ. / Χ.Σ)

όπου:
Σ.Α. το συμβατικό αντάλλαγμα (αξία σύμβασης παραχώρησης κατά την σύναψή της),
Δ.Χ.Σ. είναι το ποσό που αντιστοιχεί στην Δόση της Χρηματοδοτικής Συμβολής
Χ.Σ. είναι το ποσό που αντιστοιχεί στην συνολική Χρηματοδοτική Συμβολή


6. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται Χρηματοδοτική Συμβολή της αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντα φορέα ή οιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής προς τον παραχωρησιούχο, είτε αυτή δεν επαρκεί για την συνολική παρακράτηση κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, η κράτηση αποδίδεται τμηματικά σε κάθε ετήσια χρήση, υπολογιζόμενη σε 0.1% του κύκλου εργασιών του παραχωρησιούχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5.
7. Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, ως πληρωμή μπορεί να θεωρείται και η προκαταβολή και υπάγεται στην κράτηση. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση φορέας δεν έχει προβεί, μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, σε κράτηση επί του ποσού της προκαταβολής, το ποσό της κράτησης επί της προκαταβολής παρακρατείται στην επόμενη πληρωμή.
8. Στην περίπτωση συμβάσεων, για τις οποίες η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας δεν έχει καταβάλει το σύνολο του συμβατικού τιμήματος και ο υπόχρεος για την πληρωμή φορέας δεν έχει προβεί σε απόδοση του συνόλου ή μέρους του ποσού που όφειλε να έχει παρακρατήσει και αποδώσει, σύμφωνα με τα παραπάνω, η παρακράτηση του συνόλου του ποσού της κράτησης που αντιστοιχεί στις πραγματοποιηθείσες πληρωμές πραγματοποιείται αναδρομικά από το ποσό της πρώτης πληρωμής που καταβάλλεται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και αν το ποσό της πληρωμής αυτής δεν επαρκεί, από τις επόμενες πληρωμές.

Άρθρο 5
Τρόπος και διαδικασία απόδοσης

1. Τα ποσά που παρακρατούνται σύμφωνα με το άρθρο 4, αποδίδονται στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την πραγματοποίηση της παρακράτησης. Η απόδοσή τους γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος, είτε σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου αυτού. Οι αριθμοί των λογαριασμών και το IBAΝ αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.eaadhsy.gr ή www.hsppa.gr).
2. Αν πρόκειται για ποσά που έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 4, η απόδοση πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου οικονομικού έτους.
3. Σε περίπτωση που το συμβατικό αντάλλαγμα δημόσιας σύμβασης που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, έχει αποπληρωθεί στο σύνολό του και δεν έχει παρακρατηθεί το σύνολο ή μέρος του ποσού που αντιστοιχεί στην κράτηση, το μη καταβληθέν ποσό αποδίδεται από τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντος φορέα, η/ο οποία(ος) το καταλογίζει και το εισπράττει από τον ανοικείως λαβόντα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Αν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους, εντός του οποίου έπρεπε να έχει γίνει η παρακράτηση και η απόδοση του οφειλόμενου ποσού, δεν επαρκούν για την εξ ολοκλήρου απόδοσή του, το μη αποδοθέν ποσό καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και εκδίδεται κατά προτεραιότητα σχετική απόφαση δέσμευσης, εφαρμοζόμενων κατ΄ αναλογία των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 113/2010 (Α΄ 194).
4. Η κράτηση αποδίδεται:
α) στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα, από τις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς που την παρακρατούν και την αποδίδουν οι ίδιες ή τους φορείς που παρακρατούν και αποδίδουν την κράτηση για λογαριασμό τους. Στην περίπτωση αυτή, κατά την κατάθεση υποβάλλεται στο υποκατάστημα του πιστωτικού ιδρύματος της τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός της παραγράφου 1, η δήλωση απόδοσης του Παραρτήματος 1.
β) στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, όταν η παρακράτηση και η απόδοση πραγματοποιείται από τις Δ.Ο.Υ. ή τις Υ.Δ.Ε. ή πρόκειται για δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που εκτελούνται μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.
γ) στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα, πραγματοποιείται η απόδοση της κράτησης που διενεργείται μέσω Ε.Α.Π.
Για την απόδοση της κράτησης της περίπτωσης β), συμπληρώνεται το Παράρτημα 1.
5. Τα προς απόδοση ποσά, στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, προς την μεγαλύτερη δεκάδα όταν προκύπτει δεκαδικό ψηφίο μεγαλύτερο του 5 και προς την μικρότερη δεκάδα όταν προκύπτει ψηφίο μικρότερο ή ίσο του 5.

Άρθρο 6
Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1. Όταν ο υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση φορέας έχει παρακρατήσει και αποδώσει ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που όφειλε, βάσει των οριζόμενων στις προηγούμενες διατάξεις, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό της κράτησης συμψηφίζεται με τα ποσά που αντιστοιχούν σε επόμενες πληρωμές.
2. Σε περίπτωση που το εναπομένον προς καταβολή ποσό δεν επαρκεί για τον συμψηφισμό του συνόλου ή μέρους του αχρεωστήτως καταβληθέντος, το ποσό που δεν δύναται να συμψηφισθεί επιστρέφεται στον υπόχρεο για την παρακράτηση και απόδοση φορέα με την υποβολή της αίτησης του Παραρτήματος 3. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τουλάχιστον τα παραστατικά απόδοσης του συνόλου της κράτησης (extrait τράπεζας, παραστατικό πληρωμής μέσω Δ.Ο.Υ. ή Υ.Δ.Ε.), από τα οποία προκύπτει το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού του οποίου ζητείται η επιστροφή.
3. Το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., εξετάζει την υποβληθείσα αίτηση μαζί με τα συνημμένα παραστατικά και αφού διαπιστώσει ότι τα αναφερόμενα ποσά έχουν πράγματι καταβληθεί και αποτυπωθεί στα λογιστικά βιβλία της Αρχής και δεν υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή του ποσού που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως. Η επιστροφή των ποσών της παραγράφου αυτής γίνεται με απόφαση του Προέδρου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Αρχής και το σχετικό χρηματικό ένταλμα εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 43/2013 (Α΄ 80).

4. Το προς επιστροφή ποσό κατατίθεται στο λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντος φορέα, τον οποίο ο υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση φορέας αναφέρει στην αίτηση, εις βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 3199 «Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά» του προϋπολογισμού της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., του έτους που πραγματοποιείται η επιστροφή.
5. Κατ' εξαίρεση και με την ίδια ως άνω διαδικασία, μπορεί να επιστρέφονται και τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε αιτούντες που δεν είναι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς.

Άρθρο 7
Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου

Η κράτηση της απόφασης αυτής, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ