ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ ΚΑΙ 2014/23/ΕΕ

Συγκεκριμένα η οδηγία 2014/24/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 4 της οδηγίας (άρθρο 5 ν. 4412/2016) τροποποιείται ως εξής:

α) στο στοιχείο α), το ποσό «5 225 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5.548.000 EUR»·
β) στο στοιχείο β), το ποσό «135 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «144.000 EUR»·
γ) στο στοιχείο γ), το ποσό «209 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «221.000 EUR».

2) Το άρθρο 13 πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:


α) στο στοιχείο α), το ποσό «5 225 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5.548.000 EUR»·
β) στο στοιχείο β), το ποσό «209 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «221.000 EUR».

Το άρθρο 15 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ (άρθρο 235 ν. 4412/2016) τροποποιείται ως εξής:

(1) στο στοιχείο α), το ποσό «418 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «443.000 EUR»,
(2) στο στοιχείο β), το ποσό «5 225 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5.548.000 EUR».


Δείτε περισσότερα εδώ, στη σχετική ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ.