ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡ.5, ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5)

Άρθρο 40 - Εξουσιοδοτήσεις

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Φο-
ρέα με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, εγκρίνεται Κα-
νονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών, κατά παρέκκλιση
της περίπτωσης δ΄ της παρ. 8 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου.


Δείτε περισσότερα εδώ, στη σχετική ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ.