ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν. 4412/2016 ΚΑΙ 4413/2016

 

 

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την υιοθέτηση των ν. 4412/2016 και 4413/2016,

η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., εξειδικεύοντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,

ενημερώνει και καθοδηγεί δια γενικών οδηγιών τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς

και τους οικονομικούς φορείς σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των εν λόγω νόμων, ως εξής: