ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν. 4412/2016 ΚΑΙ 4413/2016

 

 

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την υιοθέτηση των ν. 4412/2016 και 4413/2016, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., εξειδικεύοντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενημερώνει και καθοδηγεί δια γενικών οδηγιών τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και τους οικονομικούς φορείς σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των εν λόγω νόμων, ως εξής:

δεδομένου ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κρίση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων κατά τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.