ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στην παρούσα ιστοσελίδα, μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας (ΚΛΙΚ στο εικονίδιο του pdf) νόμους και προεδρικά διατάγματα, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα.

 

NOMOI

N.4412/2016

(Α΄ 147)

 

  Δείτε το κείμενο του νόμου 4412 με περιεχόμενα και σε ενιαία, αναζητήσιμη μορφή

(www.eaadhsy.gr/n4412)

Ν.4413/2016

(Α΄ 148)

 • Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.
 

Ν.4472/2017

(Α΄ 74)

 • Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.
 
       
       

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 YA 137954/22-12-2016

(Β΄ 4515)

 •  Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 (β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016

new label blueΤροποποίηση άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 137954 υπουργικής απόφασης, ΥΑ 60259/226 (Β 1891)

 

 

 

ΥΑ ΕΜΠ.ΕΞ.116/17-02-2017

(Β΄ 551)

 • Αποφάσεις Υπουργού Υγείας, για α) Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από ΕΠΥ, β) Σύσταση επιτροπής για την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΠΥ αναφορικά με θέματα άρθρου 41 ν. 4412/2016
 

ΥΑ 20886/20-02-2017

(Β΄ 663)

 • Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, για Συμφωνίες - πλαίσιο που συνάπτονται από τη ΓΔ Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της ΓΓΕ & ΠΚ
 

ΥΑ ΔΝΣγ/οικ 15299 /ΦΝ 466/02-03-2017

(Β΄ 900)

 • Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

 

ΚΥΑ 1191/14-03-2017

(Β΄ 969)

 • Κοινή Απόφαση Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
 

ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017

(Β΄ 677)

 • Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΑΔΗΣΥ 158/2016

(Β΄ 3698)

 • Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.
 

ΠΔ 39/2017

(Α΄64)

 • Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών.
 

ΥΑ 57654/23-05-2017

(Β΄ 1781)

 • Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 

ΥΑ 56902/215/02-06-2017

(Β΄ 1924)

 • Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
 

ΥΑ ΔΝΣγ/οικ. 35577/ΦΝ 466/19-05-2017

(Β΄ 1746)

 • Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογιών Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων
  • Τροποποίηση, με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ. 39340/ΦΝ 466/31.05.2017 (ΦΕΚ B΄ 1994/09.06.2017)
pdf icon  

YA ΔΝΣγ/οικ. 38107/ΦΝ 466/22.03.2017

(Β΄ 1956)

 • Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016
  • Τροποποίηση ως προς το χρόνο έναρξης ισχύος, με την ΔΝΣγ7οικ.42218/ ΦΝ466/12.6.2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β΄ 2048/14.6.2017)
pdf icon  

ΥΑ ΔΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 466/05.04.2017

(Β΄ 1956)

 • Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου
pdf icon  

ΥΑ ΔΝΣγ/οικ. 37834 /ΦΝ 466/06.04.2017

(Β΄ 1980)

 • Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
pdf icon  

ΥΑ ΔΝΣγ/οικ. 37835/ΦΝ 466/06.04.2017

(Β΄ 1980)

 • Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων του ν.4412/2016 αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
pdf icon  

ΚΥΑ  75555/289/6-7-2017

(Β΄ 2336)

 • Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016
pdf icon   

ΚΥΑ 83010/4098/26-7-2017

(Β' 2710)

 • Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
pdf icon

 

new label blueΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από την 31-10-2017. ΠΡΟΣΟΧΗ: πρβλ. Άρθρο 22 - Μεταβατικές διατάξεις της ΚΥΑ 117384.

ΥΑ ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466/20-7-2017

(Β΄ 2519)

 • Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016
pdf icon  

YA 2203/2-6-2017

(Β 1926)

 • Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που διενεργούνται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α. για το δωδεκάμη- νο που άρχεται την 1η Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018 - Καθορισμός Κ.Α.Α. για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018
pdf icon  

ΚΥΑ 117384/31-10-2017

(Β' 3821)

 • Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
pdf icon