Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα στατιστική αναφορά-μελέτη παρουσιάζει τα δεδομένα των δημοσίων συμβάσεων σε σχέση με εγκεκριμένα αιτήματα, διακηρύξεις και συμβάσεις, όπως αυτά καταγράφηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2015. Υπενθυμίζεται ότι αυτές οι αναφορές εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ για παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δράσεων των δημοσίων φορέων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, όπως αυτές αποτυπώνονται στο εδάφιο στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.4013/2011.

Περισσοτερα

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων παρουσιάζει δεδομένα των δημοσίων συμβάσεων σχετικά με εγκεκριμένα αιτήματα, διακηρύξεις και συμβάσεις, όπως αυτά καταγράφηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) το πρώτο εξάμηνο του 2015. Η αναφορά αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΑΑΔΗΣΥ για την τήρηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, βασικό υποσύστημα της οποίας αποτελεί το ΚΗΜΔΗΣ, όπως αυτές αποτυπώνονται στο εδάφιο ι της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.4013/2011 και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής άρθρο 2, παρ.2 εδάφιο (ι).

Περισσοτερα