Αναρτηση Αποφασεων/Συμβουλων στον ιστοτοπο της Αρχης

Μπορείτε να δείτε εδώ, το σχετικό έγγραφο του Προέδρου της Αρχής.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων συμβάσεων παρέχει συμβουλές στις αναθέτουσες αρχές με δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από αιτήματα των τελευταίων σχετικά με τη νόμιμη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και την ομοιόμορφη εφαρμογή της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων (αρ. 2 παρ. 2 περ. (ια) του ν. 4013/2011).

Επιμέλεια Υλης:

Φ. Τοπάλη, ΕΕΠ ΕΑΑΔΗΣΥ
Ε. Σταθοπουλου, ΕΕΠ ΕΑΑΔΗΣΥ