* Για την ορθή προβολή των παρακάτω εγγράφων και την επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής προτείνεται η χρήση Adobe Reader και όχι η προβολή τους μέσα στο φυλλομετρητή (internet browser).

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, εκδόθηκε η Κατευθυντήρια Οδηγία 23,η οποία παρουσιάζει ειδικά θέματα συμπλήρωσης του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) και του "Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης" (ΕΕΕΣ), προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων, και των οικονομικών φορέων, κατά τη συμπλήρωση και υποβολή των εν λόγω εντύπων. Δείτε το κείμενο της κατευθυντήριας οδηγίας εδώ με ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε.

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, εκδόθηκε η Κατευθυντήρια Οδηγία 22 η οποία παρουσιάζει ζητήματα που αφορούν στην τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Δείτε το κείμενο της κατευθυντήριας οδηγίας εδώ με ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ

Κατευθυντήρια οδηγία 21 σχετικά με τον ανταγωνιστικό διάλογο στις δημόσιες συμβάσεις.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο της κατευθυντήριας οδηγίας με ΑΔΑ: 69ΦΑΟΞΤΒ-ΨΩ0

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, εκδόθηκε η Κατευθυντήρια Οδηγία 20 σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  Δείτε το κείμενο της κατευθυντήριας οδηγίας εδώ με ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5

Δείτε εδώ (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975) το διευκρινιστικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ επί της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12 ως προς τα Γραμμάτια Σύστασης Χρηματικής Παρακαταθήκης.

new label blueΣτο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, εκδόθηκε η αναθεωρημένη Κατευθυντήρια Οδηγία 19 της Αρχής, η οποία παρουσιάζει ζητήματα που αφορούν στις συμβάσεις κάτω των ορίων, προκειμένου να συμπεριλάβει τις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές και ιδίως τις τροποποιήσεις που επήλθαν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 με το άρθρο 39 του ν.4488/2017 (Α' 137) και με το άρθρο 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).  Δείτε το κείμενο της κατευθυντήριας οδηγίας εδώ με ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73.

 

Κατευθυντήρια οδηγία 17 σχετικά με την ενίσχυση συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο της κατευθυντήριας οδηγίας με ΑΔΑ: ΩΕ7ΤΟΞΤΒ-Ε7Ω

 

Κατευθυντήρια οδηγία 15 σχετικά με Οδηγίες συμπλήρωσης για το "Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)".

Περισσοτερα

Κατευθυντήρια οδηγία 14, σχετικά με τη δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

Περισσοτερα

Κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής για τον έλεγχο της καταλληλότητας των οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο της κατευθυντήριας οδηγίας εδώ, με ΑΔΑ: ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για τη σύνταξη Κατευθυντήριων Οδηγιών με αποδέκτες αρμόδιους δημόσιους φορείς και αναθέτουσες αρχές (αρ. 8 παρ. 2 περ. β΄ υποπ. γγ΄του π.δ/τος 123/2012), συντάχθηκαν Υποδείγματα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης, που αφορούν στις εγγυήσεις που οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν, κατά τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Περισσοτερα

Κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με τα κριτήρια ανάθεσης κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Περισσοτερα

Κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με τους όρους εφαρμογής των διατάξεων της υπεργολαβίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, με αφορμή θέματα που έχουν ανακύψει κατά τη χρήση των εν λόγω διατάξεων.

Δείτε εδώ την κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ: 6243ΟΞΤΒ-ΞΧ9

 

Εκδόθηκε επικαιροποιημένη έκδοση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 5.
Οι αλλαγές που επήλθαν στην αρχική έκδοση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 5 συνίστανται στην επικαιροποίησή της ως προς τα ακόλουθα σημεία:...

Περισσοτερα

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (αρθ. 2 παρ. 2 περ. δ' του ν. 4013/2011), εκδίδεται η παρούσα κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή των δημοσίων διαγωνισμών.

Περισσοτερα

Οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν. 4281/2014 (Α΄ 160). Δείτε εδώ την κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ: 6Π78ΟΞΤΒ-ΕΒ7.

Περισσοτερα

Μετά τη δημοσίευση του ν. 4472/2017 (Α΄74) θα ακολουθήσει επικαιροποιημένη έκδοση της Κατευθυντήριας Οδηγίας.

 

Οδηγίες για την προσαρμογή του περιεχομένου των όρων των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β. Το κείμενο της κατευθυντήριας οδηγίας μπορείτε να το δείτε εδώ, καθώς και στο πρόγραμμα "Διαύγεια" με ΑΔΑ: 7ΨΔ6ΟΞΤΒ-ΒΑΧ