ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙV (AEΠΠ)

Δημοσιεύθηκε ο ν.4478/2017 (Α΄ 91) στο άρθρο 87 του οποίου προβλέπονται τροποποιήσεις άρθρων του ν. 4412/2016 και ειδικότερα των άρθρων 348 και 372 του Βιβλίου IV (ΑΕΠΠ) και των άρθρων 377 και 379 που αφορούν διατάξεις που ρυθμίζουν την έναρξη ισχύος του Βιβλίου IV και την κατάργηση (σταδιακά) του ν. 3886/2010.