ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το με αριθμ.πρωτ. 5035/28-9-2018 διευκρινιστικό έγγραφο της Αρχής με θέμα: «Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού». Δείτε το σχετικό έγγραφο της Αρχής εδώ.