ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

17. 07. 19
Δημιουργήθηκε : 19 Ιουλίου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής επικαιροποιημένη έκδοση του Υποδείγματος διακήρυξης για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο προμήθειας αγαθών με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, το οποίο δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Στο επικαιροποιημένο υπόδειγμα τροποποιούνται τα άρθρα 3.3 και 3.4 αυτού προκειμένου να ενσωματωθούν οι αλλαγές που επήλθαν με τη διάταξη του άρθρου 87 του ν. 4478/2017 και οι οποίες σχετίζονται με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου ΙV του ν. 4412/2016 για την παροχή έννομης προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Δείτε εδώ το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο:

  • Υπόδειγμα Διακήρυξης για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο προμήθειας αγαθών
    με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ
    χωρίς ΦΠΑ :  


 

    pdf icon doc icon