ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 21 - Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Κατευθυντήρια οδηγία 21 σχετικά με τον ανταγωνιστικό διάλογο στις δημόσιες συμβάσεις.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο της κατευθυντήριας οδηγίας με ΑΔΑ: 69ΦΑΟΞΤΒ-ΨΩ0